Нови обрасци упитника о спроведеним активностима обвезника у циљу примене Закона о спречавању прања новца

Комисија за хартије од вредности је на данашњој седници усвојила нове обрасце упитника о спроведеним активностима обвезника у циљу примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма (Упитник СПН/ФТ).

Усвојени су следећи упитници:

Упитник о спроведеним активностима брокерско-дилерских друштава и овлашћених банака (Образац Упитник СПН/ФТ – БДД и ОБ)

Упитник о спроведеним активностима друштава за управљање инвестиционим фондовима (Образац Упитник СПН/ФТ– ДЗУ)

Упитник о спроведеним активностима кастоди банака (Образац Упитник СПН/ФТ – КБ)

Нове обрасце упитника можете преузети на интернет страници Комисије у делу Прописи/Регулатива/Обрасци/Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма.