Престанак обављања делатности БДД BI Broker и СБД брокер

Комисија за хартије од вредности је на 114. седници деветог сазива, одржаној 24. децембра 2019. године, донела решења којима се брокерско-дилерским друштвима Belgrade Independent Broker а.д. Београд и СБД брокер а.д. Суботица одузимају дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, издате од стране Комисије за хартије од вредности, а на основу захтева за престанак обављања делатности ових инвестиционих друштава. Друштва се бришу из регистра издатих дозвола брокерско-дилерских друштава.

За клијенте брокерско-дилерског друштва Belgrade Independent Broker који нису отворили рачун код изабраног депозитара, извршен је пренос финансијских инструмената, без накнаде, на рачуне код БДД Ilirika Investments а.д. Београд, а за клијенте брокерско-дилерског друштва СБД брокер на рачуне друштва АБЦ брокер а.д. Београд.