ДОО може издавати дужничке хартије од вредности

Након објављивања Уредбе о поступку за издавање дужничких хартија од вредности коју је донела Влада Републике Србије, Комисији за хартије од вредности се обратило више привредних друштава, организованих у правној форми друштва са ограниченом одговорношћу, са питањима да ли се ова уредба односи и на ту правну форму друштва и шта подразумева стицање својства јавног друштва.

С тим у вези, Комисија указује да је још Законом о привредним друштвима одосно Законом о тржишту капитала из 2011. године, била предвиђена (односно није била искључена могућност) да и друштва са ограниченом одговорношћу издају дужничке хартије од вредности. У том смислу, наведена уредба Владе није увела никакву новину, а члан 8. став 1. ове уредбе заправо само сумира низ одредаба Закона о тржишту капитала. (Издавалац који успешно изврши јавну понуду дужничких хартија од вредности у складу са проспектом чије је објављивање одобрила Комисија стиче својство јавног друштва у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, уколико то својство није имао раније и задржава га у периоду трајања дужничке хартије од вредности.)

У случају друштва са ограниченом одговорношћу стицање својства јавног друштва у смислу Закона о тржишту капитала превасходно подразумева да друштво стиче обавезе извештавања јавности, Комисије и регулисаног тржишта односно МТП у складу са наведеним законом а не подразумева, нити је икада подразумевало, обавезу друштва да спроведе промену правне форме и постане акционарско друштво, нити да своје акције укључи у трговање.

Подсећамо, Влада Републике Србије је 10. априла 2020. године донела Уредбу о поступку за издавање дужничких хартија од вредности. Овом уредбом уређује се поједностављени поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије. Примењује се у свим случајевима када је привредно друштво донело одлуку о издавању дужничких хартија од вредности, за време ванредног стања у Републици Србији, односно 180 дана од дана престанка ванредног стања.