Комисија издала дозволу за организовање првог пратећег инвестиционог фонда „RAIFFEISEN GREEN“

Комисија је данас донела решење о издавању дозволе за организовање првог пратећег UCITS* фонда у Србији RAIFFEISEN GREEN и за његово управљање, друштву за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и алтернативним инвестиционим фондовима Raiffeisen INVEST а.д. Београд.

Средства пратећег фонда улагаће се у главни UCITS фонд Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide Беч, Аустрија, у складу са ограничењима из Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом. Друштву за управљање остављен је период од месец дана да Комисији достави податке за упис фонда у регистар фондова.

*UCITS фонд од енгл. „UCITS“ (undertaking for collective investment in transferable securities) – институција колективног инвестирања у преносиве хартије од вредности, отвoрeни инвeстициoни фoнд сa jaвнoм пoнудoм кojи имa зa искључиви циљ колективно улaгaњe имoвинe, прикупљeнe jaвнoм пoнудoм инвестиционих јединица у фoнду, у прeнoсивe хартије од вредности или у другу ликвидну финансијску имовину. Послује у складу са начелом диверсификације ризика улагања. Његове се инвестиционе јединице, нa зaхтeв ималаца јединица, oткупљуjу, посредно или непосредно, из имoвинe oтвoрeнoг инвeстиционог фoндa.