Престанак обављања делатности инвестиционог друштва ABC BROKER AD BEOGRAD

Комисија за хартије од вредности је на 63. седници од 31. августа 2023. године, донела решење којим се инвестиционом друштву BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO ABC BROKER AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), на основу захтева овог друштва, одузима дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва, издата од стране Комисије за хартије од вредности. Овим решењем се друштво ABC BROKER брише из регистра издатих дозвола инвестиционих друштава.

За клијенте инвестиционог друштва ABC BROKER, који нису отворили рачун код изабраног депозитара, извршен је пренос финансијских инструмената, без накнаде, на рачуне код инвестиционог друштва BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD, са којим је инвестиционо друштво ABC BROKER, закључило уговор о преузимању рачуна финансијских инструмената клијената и емисионих рачуна издавалаца.