Унапређење мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији

У складу са обавезама које проистичу из чланства у међународним организацијама, Република Србија континуирано ради на унапређењу мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Недавно објављен извештај Комитета експерата Савета Европе MONEYVAL потврђује напредак Републике Србије у овој области.

MONEYVAL је позитивно оценио мере које је Република Србија предузела од новембра 2021. године у циљу идентификовања и процене ризика везаних за дигиталну имовину и активности пружалаца услуга повезаних са дигиталном имовином. Захваљујући таквом приступу као и предузети кораци за размену информација са другим надлежним органима, Србија је постигла усклађеност својих прописа и праксе у овој области са свих 40 међународних препорука, што је резултат који је остварило још само десет других јурисдикција у свету.

Комисија за хартије од вредности као члан радне групе у оквиру Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине, дала је значајан допринос овим резултатима кроз активности на унапређењу регулативе и надзора над пружаоцима услуга повезаних са дигиталном имовином као и усклађивање са препоруком број 15 ФАТФ. Наведена препорука односи се стандарде за спречавање прања новца и финансирање тероризма које држава треба да примене у вези са новим технологијама и дигиталном имовином. Такође, усвојена су подзаконска акта која детаљно прописују обавезе ових субјеката у погледу спречавања прања новца и финансирања тероризма, а поред тога, Комисија је успоставила систем лиценцирања и континуираног надзора над овим привредним друштвима.

Због високог степена усаглашености са међународним стандардима, од Републике Србије се више не захтева редовно извештавање у наредном кругу евалуације.
Комисија наставља да интензивно ради на даљем јачању мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма у свим сегментима финансијског тржишта који су у њеној надлежности.

За више информација: Извештај Комитета експерата Савета Европе MONEYVAL