Појмовникпојам објашњење
1.

акција
(share/stock)
Акција је дематеријализована хартија од вредности која гласи на део основног капитала и имаоцу даје право на део добити друштва – на дивиденду, а може давати и право на управљање, подразумева и право на сразмеран део имовине у случају ликвидације односно стечаја друштва.
2.

власничке хартије од вредности
(equity)
Власничке хартије од вредности су акције и друге преносиве хартије од вредности истоветне акцијама друштава које представљају учешће у капиталу, као и друге врсте преносивих хартија од вредности из којих произлазе права стицања поменутих хартија од вредности као последица њихове конверзије или уживања права које оне носе, под условом да другоспоменуте хартије од вредности издаје издавалац основних акција или лице које припада групи тог издаваоца.
3.

државни записи
(T-bills)
Државни записи РС су дужничке краткорочне хартије од вредности са одређеним роком доспећа а које издаје Република Србија.
4.

друштво за управљање инвестиционим фондовима 
(IF management company)
Друштво за управљање инвестиционим фондовима је правно лице са седиштем у Републици Србији чија је основна делатност организовање и управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, односно оснивање/организовање и управљање алтернативним инвестиционим фондовима, на основу дозволе Комисије за хартије од вредности.

5.

дужничке хартије од вредности
(debt securities)
Дужничке хартије од вредности су обвезнице и други преносиви секјуритизовани инструменти дуга, изузимајући хартије од вредности које су еквиваленти акцијама друштава или које, уколико се конвертују или уколико се остварују права која из њих произилазе, дају право стицања акција или хартија од вредности еквивалентним акцијама.
6.

издавалац
(issuer)

Издавалац је домаће или страно правно лице које издаје или предлаже издавање хартија од вредности и других финансијских инструмената, а уколико се ради о депозитним потврдама, издаваоцем се сматра лице које издаје хартије од вредности које представљају те депозитне потврде.
7.

инвестициона јединица
(investment unit)
Инвестициона јединица је слободно преносиви дематеријализовани финансијски инструмент који представља сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини инвестиционог фонда.
8.

инвестициони фонд
(investment fund)
Инвестициони фонд – институција колективног инвестирања у оквиру које се прикупљају и улажу новчана средства у различите врсте имовине са циљем остварења прихода и смањења ризика улагања.
У складу са законском регулативом у Републици Србији постоје отворени инвестициони фондови са јавном понудом који имају за искључиви циљ колективно улагање имовине, прикупљене јавном понудом инвестиционих јединица у фонду, у преносиве хартије од вредности или у другу ликвидну финансијску имовину у складу са Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, који послују у складу са начелом диверсификације ризика улагања, а чије се инвестиционе јединице, на захтев ималаца јединица, откупљују, посредно или непосредно, из имовине отвореног инвестиционог фонда и алтернативни инвестициони фондови који су основани у складу са Законом о алтернативним инвестиционим фондовима и који прикупљају средства од инвеститора са намером да их инвестирају у складу са утврђеном политиком улагања у корист тих инвеститора, а за које се не захтева дозвола за рад у смислу закона којим се уређује организовање и рад отворених инвестиционих фондова са јавном понудом.
9.

јавна понуда хартија од вредности
(public offer)
Јавна понуда хартија од вредности је свако обавештење дато у било ком облику и путем било ког средства, а које даје довољно података о условима понуде и о хартијама од вредности из понуде тако да се инвеститору омогући доношење одлуке о куповини или упису ових хартија од вредности, а јавном понудом се сматра и понуда и продаја хартија од вредности преко финансијских посредника, односно покровитеља и агента.
10.

јавно друштво
(public company)
Јавно друштво је издавалац који испуњава бар један од следећих услова – успешно је извршио јавну понуду хартија од вредности у складу са проспектом чије је објављивање одобрила Комисија и/или чије су хартије од вредности укључене у трговање на регулисаном тржишту, односно МТП у Републици.
11.

депозитар 
(depositary)
Депозитар је кредитна институција која пружа услуге депозитара дефинисане законима који уређују инвестиционе фондове у Републици Србији, односно води рачун инвестиционог фонда, обавља контролне послове, послове праћења тока новца фонда и послове чувања имовине фонда. У погледу средстава инвестиционог фонда поступа само по налозима друштва за управљање који су у складу са законом и проспектом инвестиционог фонда.
12.

квалификовано учешће
(qualifying holding)
Квалификовано учешће је посредно или непосредно учешће у инвестиционом друштву, друштву за управљање, организатору тржишта и Централном регистру које представља најмање 10% учешћа у капиталу, праву гласа или које омогућава остваривање значајног утицаја на управљање тим правним лицем у коме се поседује учешће.
13.

клиринг
(clearing)
Клиринг је поступак утврђивања међусобних обавеза купца и продавца финансијских инструмената у сврху размене финансијских инструмената и новца.
14.

кредитни деривати Кредитни деривати су инструменти тржишта финансијских деривата. То су уговори који преносе дефинисане кредитне ризике у кредитном производу на другу уговорну страну.
15.

манипулације на тржишту
(market manipulation)

Манипулације на тржишту су трансакције и налози за трговање којима се дају или који ће вероватно пружити неистините или обмањујуће сигнале о понуди, тражњи или цени финансијских инструмената или којима лице, односно лица која делују заједнички одржавају цену једног или више финансијских инструмента на нереалном или вештачком нивоу, трансакције или налози за трговање у којима се употребљавају фиктивни поступци или сваки други облик обмане или преваре, као и ширење информација путем медија, укључујући и интернет, или другим путем којим се преносе, односно којим би се могле преносити неистините вести или вести које могу изазвати заблуду о финансијским инструментима, укључујући и ширење гласина и неистинитих вести и вести које доводе у заблуду, а од стране лица које је знало или је морало знати да су те информације неистините или да доводе у заблуду.
16.

обичне акције (ordinary shares/common stock) Обичне акције дају инвеститору право учешћа и гласања на скупштини, право на исплату дивиденде, право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе, право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија, као и друга права, али се не могу претварати у преференцијалне или друге финансијске инструменте.     
17.

понављајуће издавање хартија од вредности Понављајуће издавање хартија од вредности је издавање хартија од вредности у траншама или у најмање два издавања хартија од вредности исте врсте, односно класе у периоду од 12 месеци.
18.

понуда за преузимање
(takeover bid)
Понуда за преузимање је јавна понуда упућена свим акционарима циљног друштва за куповину свих акција које су издате с правом гласа, уз услове и на начин одређен овим законом.
19.

понуђач
(offeror)

Лице које упућује понуду (понуђач) у смислу Закона о тржишту капитала је правно или физичко лице које упућује јавну понуду хартија од вредности или других финансијских инструмената.
Понуђач у смислу Закона о преузимању акционарских друштава је физичко или правно лице, које је обавезно да објави понуду за преузимање (обавезна понуда) или намерава да изврши преузимање и у том циљу објави понуду за преузимање, иако то није обавезно да учини (добровољна понуда).
20.

преференцијална акција
(preference shares/preferred stock)

Преференцијална акција је акција која имаоцу даје одређена повлашћена права утврђених статутом и одлуком о издавању као што су: право на дивиденду, право да му се неисплаћена дивиденда кумулира и исплати пре исплате дивиденди имаоцима обичних акција (кумулативна преференцијална акција), право да партиципира у дивиденди која припада имаоцима обичних акција (партиципативна преференцијална акција), право првенства наплате из ликвидационог остатка или стечајне масе у односу на имаоце обичних акција, право претварања тих акција у обичне акције или другу класу преференцијалних акција (заменљиве преференцијалне акције), право продаје тих акција акционарском друштву по унапред утврђеној цени или под другим условима. Акционар са преференцијалним акцијама има право учешћа у раду скупштине али без права гласа и има право пречег стицања акција исте класе из нових емисија.
21.

преносиве хартије од вредности
(transferable securities)

Преносиве хартије од вредности су све врсте хартија од вредности којима се може трговати на тржишту капитала, изузев инструмената плаћања. Преносиве хартије од вредности укључују нарочито:
(1) акције друштава или друге хартије од вредности еквивалентне акцијама друштава, а представљају учешће у капиталу или у правима гласа тог правног лица, као и депозитне потврде које се односе на акције;
(2) обвезнице и друге облике секјуритизованог дуга, укључујући и депозитне потврде које се односе на наведене хартије;
(3) другу хартију од вредности која даје право на стицање и продају такве преносиве хартије од вредности или на основу које се може обављати плаћање у новцу, а чији се износ утврђује на основу преносиве хартије од вредности, валуте, каматне стопе, приноса, робе, индекса или других одредивих вредности.
22.

привилегована информација /
инсајдерска информација
(inside information)
Привилегована информација је појам из Закона о преузимању акционарских друштава и изједначава се са појмом инсајдерске информације из Закона о тржишту капитала: Инсајдерске информације су информације о тачно одређеним чињеницама, које нису јавно објављене, односе се директно или индиректно на једног или више издавалаца финансијских инструмената или на један или више финансијских инструмената, а које би, да су јавно објављене, вероватно имале значајан утицај на цену тих финансијских инструмената или на цену изведених финансијских инструмената.
23.

програм понуде
(offering program)
Програм понуде је план који допушта понављајуће издавање дужничких хартија од вредности, укључујући и варанте у било којем облику, сличне врсте, односно класе, кроз одређени временски период.
24.

проспект
(prospectus)

Проспект је основни документ који садржи важне податке о карактеристикама издаваоца и хартија од вредности које се јавно нуде или укључују у трговање на регулисано тржиште односно МТП. Проспект потенцијалним инвеститорима пружа потпуне и јасне информације за доношење одлуке о улагању, омогућава им да изврше објективну процену имовине и обавеза, финансијског стања, пословних добитака и губитака, потенцијалних пословних резултата издаваоца и гаранта уколико постоји, као и права из хартија од вредности. Обавеза је издавалаца да пре објављивања, проспект доставе Комисији за хартије од вредности на одобрење.
25.

рејтинг агенција (rating agency) Рејтинг агенција је овлашћено правно лице које даје мишљење о будућој способности издаваоца, односно дужника да благовремено и у потпуности измири своје финансијске обавезе, а на основу унапред утврђеног и јасно одређеног система рангирања.
26.

салдирање (settlement) Салдирање је реализација трансакције кроз завршни пренос финансијских инструмената и новца између купца и продавца.
27. секјуритизација (securitization) Секјуритизација подразумева претварање финансијске активе као што су потраживања у хартије од вредности које се могу прометовати.
28. стицалац (acquirer) Стицалац је физичко или правно лице које стиче или је стекло акције циљног друштва које дају право гласа (у смислу Закона о преузимању акционарских друштава).
29.

финансијски инструменти (financial instruments)

Појам „финансијски инструменти“ у смислу Закона о тржишту капитала обухвата:
(1) преносиве хартије од вредности;
(2) инструменти тржишта новца;
(3) јединице институција колективног инвестирања;
(4) опције, фјучерси, свопови, каматни форварди и остали изведени финансијски инструменти који се односе на хартије од вредности, валуте, каматне стопе, принос, као и други изведени финансијски инструменти, финансијски индекси или финансијске мере које је могуће намирити физички или у новцу;
(5) опције, фјучерси, свопови, каматни форварди и остали изведени финансијски инструменти који се односе на робу и који:
- морају бити намирени у новцу,
- могу бити намирени у новцу по избору једне од уговорних страна, а из разлога који нису у вези са неизвршењем обавеза или раскидом уговора;
(6) опције, фјучерси, свопови и остали изведени финансијски инструменти који се односе на робу и могу намирити физички, под условом да се њима тргује на регулисаном тржишту, односно МТП;
(7) опције, фјучерси, свопови, форварди и остали изведени финансијски инструменти који се односе на робу и могу намирити физички, а нису обухваћени подтачком (6) ове тачке и:
- немају комерцијалну намену,
- имају карактеристике изведених финансијских инструмената, имајући у виду, измећу осталог, да ли се клиринг и салдирање врше у признатим клириншким кућама или да ли подлежу редовним позивима за доплату;
(8) изведени финансијски инструменти за пренос кредитног ризика;
(9) финансијски уговори за разлике;
(10) опције, фјучерси, свопови, каматни форварди и други изведени финансијски инструменти који се односе на климатске варијабле, трошкове превоза, стопе инфлације, квоте емитовања или друге службене, економске и статистичке податке, а који се намирују у новцу или се могу намирити у новцу по избору једне од уговорних страна из разлога који нису у вези са неизвршењем обавеза или раскидом уговора, као и други изведени финансијски инструменти који се односе на имовину, права, обавезе, индексе и мере који нису наведени у овој тачки, а који имају одлике других изведених финансијских инструмената, имајући у виду, између осталог, да ли се њима тргује на регулисаном тржишту или МТП, да ли се клиринг и салдирање врше у признатим клириншким кућама и да ли подлежу редовним позивима за доплату.
30. циљно друштво (offeree company) Циљно друштво је акционарско друштво које испуњава бар један од следећих услова:
(1) чијим се акцијама тргује на регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи (МТП) у Републици у смислу закона којим се уређује тржиште капитала;
(2) које има више од 100 акционара сваког последњег дана у три узастопна месеца, као и укупни капитал од најмање 3.000.000 евра у динарској противвредности.