На који начин упутити Комисији захтев за давање мишљења

Захтев за давање мишљења Комисије је неопходно поднети формално, писаним путем. 

Захтев се подноси у писаној форми и мора да садржи податке како би се по њему могло поступати (означење органа коме се упућује, предмет на који се односи, име и презиме и пребивалиште, односно боравиште (адресу) или фирму и седиште подносиоца захтева, односно заступника, пуномоћника или представника), означење закона или подзаконског акта Комисије у вези са чијим спровођењем и применом се мишљење тражи, као и прецизан и потпун опис фактичке и правне ситуације поводом које се мишљење тражи.

Правилником о тарифи прописана је накнада за давање мишљења Комисије, у износу од 80.000,00 динара. Приликом подношења захтева потребно је уз захтев приложити доказ о уплати накнаде. Захтев се мора упутити поштом (на адресу: Комисија за хартије од вредности, Омладинских бригада 1/VII, Нови Београд) или предати у писарницу Комисије за хартије од вредности.

Накнада се уплаћује на један од наведених текућих рачуна Комисије за хартије од вредности (са позивом на тарифни број 20):

160-310895-46
• 170-111-69

Уколико су вам потребне додатне информације, можете се обратити на адресу office@sec.gov.rs.