Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Шта је то информација од јавног значаја?

Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Свако има право да му под једнаким условима буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна. Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на примерак тог документа, као и право да му се на, захтев, примерак документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Начин подношења захтева за приступ информацијама

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се упутити:

1. поштом на адресу Комисија за хартије од вредности, Омладинских бригада 1/VII, Нови Београд, или
2. електронском поштом  на office@sec.gov.rs
3. усмено, на записник, у канцеларијама Комисије за хартије од вредности, Нови Београд, Омладинских бригада 1, радним данима између 8.00 и 16.00 часова.

Захтев мора садржати назив Комисије, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке које олакшавају проналажење тражене информације. Подносилац захтева се обраћа Комисији, односно овлашћеним лицима за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја у Комисији. Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Комисији за хартије од вредности  је Марија Милошевић, виши саветник за правна питања у Комисији за хартије од вредности.

У захтеву се не мора навести разлог тражења информације.

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Комисија је дужна да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Комисија ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. Подносилац захтева има право жалбе на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.

Приступ информацијама Комисија је дужна да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Захтев се усмено може предати на записник уз претходну најаву и заказивање доласка у просторије Комисије за хартије од вредности.

Увид у документ врши се у службеним просторијама Комисије, а лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Образац за подношење захтева дат је у Информатору о раду, али ће Комисија размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан и врши се у службеним просторијама Комисије. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

Могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по захтеву. Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом о висини накнада нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја који је утврдила Влада Србије. На основу тог прописа, трошкови који се могу наплатити су следећи:

Копија докумената по страни:
на формату А3 - 6 динара
на формату А4 - 3 динара

Копија докумената у електронском запису:
ЦД - 35 динара
ДВД - 40 динара

Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик 30 динара

Упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова према овом трошковнику.

Комисија може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.

Одлучивање по захтеву

Комисија је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 48 сати, 15 дана, односно до 40 дана (у зависности од тражене информације) од пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копирани примерак тог документа.  

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, Комисија мора обавестити тражиоца о поседовању те информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно да издати копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Све друге информације Комисија је обавезна да дâ у року од 15 дана. Ако Комисија није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, Комисија је дужна да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, издати му, односно упутити копију тог документа.

Ако Комисија на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Када Комисија не поседује документ који садржи тражену информацију проследиће захтев поверенику и обавестиће повереника и тражиоце о томе у чијем се поседу, по сазнању Комисије, документ налази.

Ако Комисија одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Тражилац може изјавити жалбу у случајевима прописаним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.