Поступак признавања стране школске исправе

На захтев заинтересованог лица, Комисија за хартије од вредности врши признавање страног сертификата, односно стране школске исправе о звању стеченом у иностранству у звање брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера.

Комисија за признавање стране школске исправе, именована од стране Комисије за хартије од вредности, у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтева, саставља извештај у коме нарочито анализира подударност плана и програма и права која даје инострано звање и предлаже Комисији области које кандидат треба да положи, да би сертификат стечен у иностранству могао бити признат и тиме изједначен са сертификатом који даје Комисија за то звање.

Комисија за хартије од вредности разматра и усваја извештај Комисије за признавање стране школске исправе и обавештава кандидата да је услов за признавање сертификата/школске исправе полагање области која се односи на познавање домаћих прописа и евентуално других области.

Када кандидат положи потребне области (које се могу полагати у испитним роковима које Комисија организује сагласно одредбама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера) Комисија доноси решење о признавању стране школске исправе.

По добијању решења о признавању стране школске исправе, кандидат који жели да обавља послове конкретног звања (брокера, инвестиционог саветника или портфолио менаџера) мора поднети захтев за добијање те дозволе.

Признавање стране школске исправе

Назив Преузимање
Захтев за признавање стране школске исправе
Упутство о раду Комисије за признавање стране школске исправе
Одлука о познавању домаћих прописа