Одбор за јавни надзор ревизије основан је (као Одбор за јавни надзор над обављањем ревизије) одлуком Владе Србије у октобру 2013. године у циљу заштите јавног интереса  и надзора над радом Коморе овлашћених ревизора, друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора.

Формирање и рад Одбора за јавни надзор ревизије регулисани су Законом о ревизији. Улога Одбора је да пружа стручну помоћ у раду Комисије ради спровођења одредаба закона. Одбор за јавни надзор разматра и даје сагласности на општа и појединачна акта која доноси Комисија у оквиру својих надлежности.

Рад овог тела доприноси већој транспарентности и финансијској дисциплини. Модел јавног надзора над ревизијом прихваћен је у складу са најбољом међународном праксом у тој области и у складу је са регулативом ЕУ. Циљ је да се подигне квалитет финансијског извештавања, уједначе прописи и пракса.

Одбор за јавни надзор има председника и шест чланова. Председника и чланове Одбора за јавни надзор именује и разрешава Влада, и то председника и четири члана на предлог министра надлежног за послове финансија,  једног члана  на предлог Народне банке Србије и једног члана на предлог Комисије за хартије од вредности. 

У складу са новим Законом о ревизији који је на снагу ступио 1. јануара 2020. године, надзор над обављањем ревизије и контрола квалитета рада ревизорске струке обједињени су у оквиру једне институције – Комисије за хартије од вредности.

Нови Закон о ревизији прописује да је Комисија за хартије од вредности орган који спроводи јавни надзор над обављањем ревизије и контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. Комисија обавља контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора ради провере да ли се при обављању ревизије поступа у складу са МСР и одредбама  закона. Контрола и начин обављања контроле квалитета рада треба да буде сразмерна сложеношћу послова које обавља друштво за ревизију, односно самостални ревизор, што се додатно уређује општим актима Комисије. 

Контрола квалитета рада обавља се на објективан начин и у поступку који искључује било какав сукоб интереса између лица која обављају проверу квалитета рада и друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. 

Ради обављања контроле квалитета Комисија доноси методологију за проверу квалитета обављених ревизија, проверу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. 

Комисија за хартије од вредности врши контролу квалитета рада друштва за ревизију праћењем, прикупљањем и провером извештаја и обавештења која друштва за ревизију, самостални ревизори и лиценцирани овлашћени ревизори подносе Комисији, обављањем прегледа пословања друштава за ревизију и самосталних ревизора и изрицањем мера у поступку контроле квалитета, у складу са Законом о ревизији.