Представке, притужбе и жалбе

Молимо вас да пажљиво прочитате текст пре него што пошаљете информације Комисији за хартије од вредности!


Како обавестити Комисију за хартије од вредности о нерегуларностима на финансијском тржишту?

at
 
Постоји неколико начина да пошаљете информације: 

Поводом уоченог кршења законских прописа финансијског тржишта можете послати имејл на следећу адресу:

nadzor@sec.gov.rs.

Напомена: ваша жалба треба да садржи контакт податке подносиоца жалбе (име и презиме, адреса, имејл адреса и контакт телефон), основне податке правног или физичког лица против којег се подноси жалба, објашњење са што више информација које могу да буду од користи Комисији приликом обраде ваших података.

Представка, притужба и жалба мора бити образложена тако да се из ње јасно види у чему се састоји повреда прописа и последице које она изазива или може изазвати.

Уколико Комисија оцени да су наводи из представке, притужбе и жалбе основани, спровешће поступак надзора. Од лица које је доставило представку, притужбу и жалбу Комисија може упутити захтев за достављање докумената, извештаја и информација. Овај захтев овлашћено лице Комисије може саопштити телефонским путем о чему ће сачинити службену белешку. 

Такође, представке, притужбе и жалбе се могу упутити и поштом на адресу Комисије за хартије од вредности: Комисија за хартије од вредности, Омладинских бригада 1/VII, Нови Београд.

Некомплетне пријаве не могу бити узете у разматрање.


Нежељена пошта (имејл) у вези са информацијама о финансијском тржишту у Србији


Проследите СПАМ писмо које садржи информације о финансијском тржишту у Србији на следећу адресу:

Уколико имате питања у вези са финансијским тржиштем и начином његовог функционисања молимо вас да прочитате неке од текстова у делу Едукација инвеститора. А можете нам се и обратити на општу адресу Комисије за хартије од вредности:

office@sec.gov.rs

Захваљујемо се на достављању информација.