Регистар одобрених проспеката за јавну понуду хартија од вредности

У складу са чл. 31. став 6. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011,112/2015 и 108/2016) Комисија за хартије од вредности објављује на својој интернет страници списак свих решења о одобрењу објављивања проспеката у последњих 12 месеци.

Овај списак омогућује кориснику приступ одобреним проспектима који су објављени на интернет страници издаваоца.

издaвaлaц / пoнуђaч дaтум рeшeњa линк до решења проспект линк до проспекта