Обавештење о испитној области која се односи на познавање домаћих прописа

Комисија за хартије од вредности обавештава кандидате за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера као и лица у поступку нострификације сертификата о звању стеченом у иностранству да ће се у септембарско-октобарском испитном року који ће се одржати у току прве недеље октобра месеца полагати познавање следећих наведених домаћих прописа који су на снази.

Наиме,  кандидати за стицање звања брокера у оквиру испитне области „Правни оквир функционисања финансијских тржишта“ полагаће испитна питања у вези са следећим законима: 

1. Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)
2. Закон о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020)
3. Закон о преузимању акционарских друштава ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 107/2009, 99/2011 и 108/2016)
4. Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019)
5. Закон о алтернативним инвестиционим фондовима ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

Кандидати за стицање звања инвестиционог саветника и портфолио менаџера као и лица у поступку нострификације сертификата ових звања стечених у иностранству потребно је да познају следеће домаће прописе:

1. Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021)
2. Закон о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020)
3. Закон о преузимању акционарских друштава ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 107/2009, 99/2011 и 108/2016)
4. Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019)
5. Закон о алтернативним инвестиционим фондовима ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019)
6. Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005 и 31/2011).