3. Каква је разлика између UCITS фондова и алтернативних инвестиционих фондова?

Отворени инвестициони фонд са јавном понудом (UCITS фонд) има за циљ колективно улагање имовине, прикупљене јавном понудом инвестиционих јединица у фонду, у преносиве хартије од вредности или у другу ликвидну финансијску имовину, који послује у складу са начелом диверсификације ризика улагања, а чије се инвестиционе јединице, на захтев ималаца јединица, откупљују, посредно или непосредно, из имовине отвореног инвестиционог фонда. Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом је отворен за инвестициону јавност и усмерен је на мале инвеститоре који не испуњавају услове за професионалног клијента у смислу закона који уређује тржиште капитала. Стога су UCITS фондови подложни бројнијим ограничењима и мање су ризични од алтернативних инвестиционих фондова.

Алтернативни инвестициони фонд (АИФ) прикупља средства од инвеститора са намером да их инвестира у складу са утврђеном политиком улагања у корист тих инвеститора, а за који се не захтева дозвола за рад у смислу закона којим се уређује организовање и рад отворених инвестиционих фондова са јавном понудом. Закон о алтернативним инвестиционим фондовима намењен је пре свега професионалним и полупрофесионалним инвеститорима, с обзиром да инвестициона политика АИФ-ова омогућава већу слободу улагања која се може остварити већом концентрацијом улагања у поједино друштво/издаваоца, финансијску помоћ друштву у које се улаже, утицај на вођење друштва у које се улаже и друго.