5. Које врсте алтернативних инвестиционих фондова постоје?

Алтернативни инвестициони фондови прикупљају новац јавном или приватном понудом, а могу се основати, односно организовати као отворени или затворени, у зависности од тога да ли постоји право откупа инвестиционих јединица, односно удела/акција из имовине АИФ-а на захтев чланова фонда. Уколико се новац прикупља јавном понудом, удели се нуде професионалним, полупрофесионалним и малим инвеститорима, док се приватном понудом новац прикупља само од професионалних и полупрофесионалних инвеститора који имају довољно знања и схватају који ризик преузимају при улагању у такве фондове.

Закон прописује више врста алтернативних фондова с приватном понудом, где је критеријум поделе врста имовине у коју се улаже (нпр. АИФ приватног капитала, АИФ предузетничког капитала, АИФ са приватном понудом за улагање у непокретности итд).

Oтворени АИФ представља засебну имовину, која нема својство правног лица, коју организује и којом управља друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондом (ДЗУАИФ), у своје име и за заједнички рачун чланова АИФ-а, у складу са законом, правилима пословања и/или проспекта тог АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања. Инвестиционе јединице отвореног АИФ-а откупљују се на захтев чланова, директно или посредно, из имовине отвореног АИФ-а, на начин и под условима утврђеним правилима пословања и/или проспектом АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања и то пре окончања поступка ликвидације, односно престанка АИФ-а. Отворени АИФ са јавном понудом може улагати у одређене врсте имовине у које УЦИТС фонд не сме улагати те му је дозвољено преузимање нешто већих ризика.

Врсте затвореног АИФ су:

(1) затворени АИФ који нема својство правног лица – засебна имовина, која нема својство правног лица, коју организује и којом управља ДЗУАИФ, у своје име и за заједнички рачун чланова АИФ-а, у складу са одредбама овог закона и правилима пословања АИФ-а, а чије инвестиционе јединице на захтев чланова није могуће откупити из имовине АИФ-а. Затвореним АИФ-ом који нема својство правног лица увек управља ДЗУАИФ,

(2) затворени АИФ који има својство правног лица – правно лице основано у форми акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, који оснива и којим управља ДЗУАИФ у његово име и за његов рачун у складу са одредбама овог закона, правилима пословања и/или проспектом АИФ-а, када постоји обавеза његовог објављивања, статутом АИФ-а, а чији се удели, односно акције у АИФ-у не могу на захтев чланова откупити из имовине АИФ-а,

(3) затворени АИФ који има својство правног лица са интерним управљањем затворени АИФ који има својство правног лица, који управља својом имовином сам, а не преко ДЗУАИФ-а и који истовремено представља ДЗУАИФ.