10. У шта се може улагати имовина инвестиционог фонда?

У зависности од тога да ли је фонд основан, односно организован као отворени са јавном понудом или као неки од алтернативних фондова, имовина се може улагати у различите облике у складу са законом. Наиме, имовина UCITS фонда се може улагати у преносиве хартије од вредности или инструменте тржишта новца, инвестиционе јединице UCITS фондова, новчане депозите, дужничке хартије од вредности, хартије од вредности које издају међународне финансијске институције, финансијске деривате. Инвестирање у иностранству је дозвољено у складу са ограничењима прописаним законом и подзаконским актима.

Имовина алтернативних инвестиционих фондова, у зависности од врсте, може се улагати у преносиве хартије од вредности, и/или инструменте тржишта новца, инвестиционе јединице UCITS фондова, уделе у АИФ-овима, депозите код банака, робу којом се тргује на робним берзама, непокретности, уделе у друштвима са ограниченом одговорношћу, дужничке хатије од вредности, потраживања по датим зајмовима, и др. у складу са законом.