Програм и литература, обрасци

ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ПОРТФОЛИО МЕНАЏЕРА

 
(Кандидати који су положили испит за стицање звања инвестиционог саветника ослобођени су обавезе полагања следећих области: А, БI, БII, В, Г и Д)

А ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

I Стандарди професионалног понашања
1. Професионална одговорност
2. Интегритет тржишта капитала
3. Одговорност према клијентима
4. Одговорност према послодавцима
5. Инвестициона анализа, препоруке и акција
6. Конфликт интереса

Б КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ

I Временска вредност новца
1. Будућа вредност једног cash flow-а
2. Будућа вредност серија cash flow -ова
3. Садашња вредност једног cash flow -а
4. Садашња вредност серије cash flow -ова
5. Једнакост садашњих и будућих вредности
6. Остале примене временске вредности новца
7. Анализа дисконтованих cash flow -ова
8. Конвенције у вези камата и тржишта новца
9. Инвестиционе мере приноса

II Основни статистички концепти
1. Основне карактеристике статистике
2. Распоред фреквенције
3. Мере централне тенденције
4. Мере дисперзије
5. Мере асиметрије
6. Мере спљоштености

III Распореди вероватноће и случајне променљиве
1. Концепти вероватноће
2. Случајне променљиве и вероватноћа
3. Теореме и аксиоме вероватноће
4. Очекивана вредност, варијанса и коваријанса/корелација
5. Стандардизоване случајно променљиве

IV Прост распоред вероватноће
1. Прекидне случајно променљиве
2. Непрекидне случајно променљиве
3. Логнормални распоред
4. Монте Kарло симулација

V Оцењивање узорака
1. Случајни узорак
2. Распоред аритметичких средина узорка
3. Тачкаста и интервална оцена аритметичке средине основног скупа

VI Статистичко закључивање и тестирање хипотезе
1. Постављање хипотезе
2. Тестирање хипотезе
3. Типови тестирања хипотезе
4. Анализа варијансе (ANOVA)

VII Анализа корелације и линеарне регресије
1. Анализа корелације
2. Линеарна регресија

VIII Вишеструка регресија
1. Вишеструки линеарни регресиони модел
2. Коришћење дами варијабли у регресионој анализи
3. Хетероскедастичност
4. Серијска корелација и Дурбин-Boтсонов тест
5. Мултиколинеарност
7. Модели са квалитативним зависним променљивим

IX Анализа временских серија
1. Линеарни тренд
2. Ограничења тренда
3. Фундаментална питања у вези временских серија
4. Ауторегресивни модели временских серија
5. Јединични корен и случајни ход (Random walks and unit roots)
6. Покретни просеци
7. Сезоналност у моделима са временским серијама

В АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

И Систем финансијског извештавања
1. Циљеви финансијског извештавања
2. Финансијске информације и тржиште капитала
3. Основни рачуноводствени принципи
4. Међународни рачуноводствени стандарди
5. Општеприхваћени рачуноводствени принципи у САД (GAAP)
6. Значај екстерне ревизије

II Садржина и структура основних финансијских извештаја
1. Биланс стања
2. Рачун добитка и губитка
3. Извештај о новчаним токовима
4. Извештај о променама на капиталу
5. Напомене уз финансијске извештаје
6. Други извори финансијских информација

III Анализа новчаних токова (Cash flow анализа)
1. Cash flow вс. добитак
2. Извештавање о новчаним токовима – директна метода
3. Извештавање о новчаним токовима – индиректна метода
4. Анализа cash flow информација

IV Рацио анализа финансијских извештаја
1. Циљеви и употреба рацио анализе
2. Анализа ликвидности
3. Анализа солвентности
4. Анализа активности
5. Анализа профитабилности
6. Интегрална рацио анализа

V Рацио анализа и процес вредновања
1. Добитак по акцији
2. Cash flow по акцији
3. ЕБИТДА по акцији
4. Књиговодствена вредност по акцији
5. Рацио цена по акцији / добитак по акцији
6. Рацио плаћања дивиденди
Д КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ

I Основе финансијског менаџмента
1. Алтернативне форме пословног организовања
2. Финансијски менаџмент у организационој структури предузећа
3. Циљеви корпоративног предузећа
4. Агенцијски однос

II Капитално буџетирање
1. Процес капиталног буџетирања
2. Методе за рангирање инвестиционих пројеката
3. Рационирање капитала (Рационална употреба капитала)
4. Cash flow пројекције
5. Анализа ризика
6. Компарирање пројеката са неједнаким веком трајања
7. Реалне опције

III Трошкови капитала
1. Трошкови појединачних извора финансирања
2. Пондерисани просечни трошкови капитала
3. Маргинални трошкови капитала
4. Детерминанте трошкова капитала

IV Структура капитала и leverage
1. Циљна структура капитала
2. Пословни, финансијски и комбиновани leverage
3. Детерминанте оптималне структуре капитала
4. Теорија структуре капитала

V Политика дивиденди
1. Дивиденде вс. капитални добици
2. Теорија ирелевантности дивиденди
3. Традиционална теорија дивиденди
4. Теорија пореских преферeнција
5. Информациони садржај дивиденди
6. Стабилност дивиденди
7. Дивиденде у виду акција и дељење акција
8. Откуп акција

VI Мерџери и аквизиције
1. Мерџери и аквизиције као извор креирања вредности
2. Типови мерџера
3. Непријатељска и пријатељска преузимања
4. Вредновање таргета и постављање цене
5. Улога инвестиционих банкара
6. Корпоративне (стратегијске) алијансе
7. Leverage buyouts
8. Дезинвестирање

Г ИНВЕСТИЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ

АКЦИЈЕ

И Индикатори на тржишту хартија од вредности
1. Фактори у конструкцији индикатора
2. Серије индикатора тржишта акција
3. Серије индикатора тржишта обвезница
4. Композитни индикатори акција и обвезница

II Анализа тржишта и привредне гране и вредновање акција
1. Примена DDM на финансијско тржиште
2. Процена стопе раста дивиденди
3. Процена очекиваног профита по акцији (EPS)
4. Израчунавање очекиване стопе приноса на акције
5. Анализа привредних циклуса и привредних грана
7. Процена стопа приноса привредне гране
8. Релативно вредновање и рацији релативног вредновања

III Анализа компаније и вредновање акција
1. Анализа компаније
2. Процена унутрашње вредности (intrinsic value)
3. Процена профита по акцији компаније
4. Процена профитних мултипликатора (earnings multipliers)
5. Анализа растућих компанија
6. Мерење додате вредности
7. Анализа акција глобалних компанија

IV Техничка анализа
1. Дефиниција и претпоставке
2. Предности техничке анализе
3. Изазови техничке анализе
4. Правила техничке анализе
5. Индикатори техничке анализе

ДУГОВНИ ИНСТРУМЕНТИ

I Дуговне хартије од вредности
1. Карактеристике дуговних ХОВ
2. Обезбеђења исплате обвезница
3. Структура дуговног тржишта

II Ризици инвестирања у обвезнице
1. Каматни ризик
2. Ризик криве приноса
3. Ризик опозива и превременог плаћања
4. Ризик реинвестирања
5. Кредитни ризик
6. Ризик ликвидности
7. Девизни ризик
8. Инфлаторни или ризик куповне снаге
9. Ризик волатилности
10. Ризик догађаја (политички, регулаторни, природни, преузимања)

III Сектори обвезница и инструменти
1. Државне обвезнице
2. Муниципалне ХOВ
3. Корпоративне обвезнице
4. MBS и друге ХОВ са залогом активе
5. Међународне обвезнице
IV Спредови приноса
11. Формирање спредова на каматне стопе
12. Крива приноса државних обвезница
13. Мерење спредова приноса (апсолутни спредови , релативни спредови, рацио приноса)
14. Ефекти величине емисије и ликвидности на спред
15. Каматни своп и своп спред

V Вредновање дуговних ХОВ
1. Основни принципи вредновања
2. Традиционални приступ вредновању
3. Без арбитражни приступ вредновању
4. Модели вредновања


VI Мерење каматног ризика
1. Приступ пуног вредновања
2. Утицај ценовне волатилности на карактеристике обвезница
3. Дурација
4. Конвексност
5. Цена базног поена (укључујући и његову везу са дурацијом)

ДЕРИВАТИ И ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

I Дериватна тржишта и инструменти
1. Преглед дериватних тржишта
2. Природа инвестирања у дериватне инструменте
3. Однос форварда и опција
4. Елементарни начини коришћења опција у управљању портфолиом хартија од вредности

II Форвард и фјучерс тржишта и инструменти
1. Преглед форвард и фјучерс тржишта
2. Хеџинг
3. Основни методи вредновања
4. Примене и стратегије форварда
5. Примене и стратегије фјучерса

III Тржишта опција
1. Структура глобалног тржишта опција
2. Основе вредновања опција
3. Вредновање америчких опција
4. Егзотичне опције
5. Стратегије у трговању са опцијама

IV Своп и остала дериватна тржишта
1. Структура глобалних своп тржишта
2. Основне дефиниције свопова
3. Типови и карактеристике свопова
4. Варанти и замењиве хартије од вредности
5. Остале дериватне хартије

Ђ ВРЕДНОВАЊЕ СЛОЖЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА

I Вредновање обвезница са укљученим опцијама (Bonds with Embedded Options)
1. Биномни модел
2. Вредновање и анализа опозивих обвезница (callable bonds)
3. Вредновање продајних обвезница (putable bonds)
4. Анализа заменљивих обвезница (convertible bonds)

II Вредновање ХОВ са залогом у хипотеци и са залогом активе (Mortgage-Backed securities (MBS) и Asset-Backed securities)
1. Cash flow анализа приноса (static cash flow yield)
2. Нулти спред волатилности (Zero-volatility spread)
3. Модел Монте Kарло симулације и option-adjusted spread (OAS)
4. Мерење каматног ризика МБС (укључујући мере дурације: ефективна дурација, cash flow дурација, дурација купонске криве, емпиријска дурација)
5. Вредновање ХОВ са залогом активе (Asset-backed securities)

III Инвестиционе компаније
1. Вредновање акција (удела) инвестиционих компанија
2. Затворени и отворени инвестициони фондови (укључујући exchange-traded
funds - ETFs)
3. Менаџмент провизије фондова
4. Инвестиционе стратегије
5. Хеџ фондови (карактеристике, структура провизија, левериџ, “кратки” вс “дуги”)
6. Затворени фондови и трговински неактивне ХОВ

Е УПРАВЉАЊЕ ПОРТФОЛИОМ

I Модерна портфолио теорија – Markowitz модел
1. Инвестиционе могућности под ризиком
2. Опште карактеристике портфолија
3. Линије комбинација са две активе
4. Изглед криве портфолио могућности
5. Ефикасни скуп са и без продаје на кратко
6. Ефикасни сет са безризичном активом
7. Израчунавање ефикасног сета са и без ограничења

II Поједностављење портфолио селекције
1. Једноиндексни модел (Шарпов модел)
2. Бета
3. Вишеиндексни модел
4. Селекција инвестиција са расположивим берзанским индексом
5. Баyесиан приступ портфолио селекцији (Black-Litterman-ов модел)
6. Остале техника поједностављивања портфолио селекције

III CAPM и APT
1. Стандардни CAPM
2. Нестандардне форме CAPM
3. Тестирање CAPM
4. APT
IV Теорија ефикасности тржишта
1. Тестирање предвидљивости приноса
2. Изјаве о пословању и приноси
3. Event study методологија
4. Јака ефикасност

V Портфолио менаџмент стратегије са акцијама
1. Активни менаџмент
2. Пасивни менаџмент (индексирање и др.)
3. Полуактивне стратегије
4. Прекограничне стратегије
5. Стратегије са дериватима

VI Портфолио менаџмент стратегије са дуговним инструментима
1. Активни менаџмент
2. Пасивни менаџмент
3. Полуактивне стратегије (наглашено индексирање и др.)
4. Стратегије имунизације
5. Стратегије са дериватима
6. Менаџмент портфолиа обвезница (делта, гама, вега)
7. Прекограничне стратегије (валутни и кантри risk management)

VII Мерење перформанси
1. Мере приноса
2. Мере прилагођене за ризик (Risk-adjusted measures)
3. Избор репера (Benchmark selection)

VIII Међународна диверсификација
1. Светски портфолио
2. Израчунавање стопе приноса на иностране инвестиције
3. Ризици иностраних хартија од вредности
4. Ефекат ризика девизног курса
5. Модели управљања међународним портфолиом

ЛИТЕРАТУРА:

1. Standards of practice Handbook, 9th edition, CFA Institute, 2005., str. 7-133

2. Richard A. DeFusco, Dennis W. McLeavey, Jerald E. Pinto and David E. Runkle, Quantitative Methods for Investment Analyses, 2nd edition, CFA Institute, 2004 (Ch. I, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX i X) или

Richard A. DeFusco, Dennis W. McLeavey, Jerald E. Pinto and David E. Runkle, Quantitative Investment analysis, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2007 (Ch. I, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX i X)

3. White, J., Sondhy, A., Fried, D., The analyses and use of financial statements, 3rd edition, Wiley, 2003. (Ch. I, III i IV)

4. Eugene F. Brigham i Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, 10th edition, Thomson, 2004. (Ch. I, IX, X, XI, XII, XIII, XIV i XXI) или

Eugen F. Brigham i Michael C. Ehrhardt, Financial Management, 12th edition, Thompson (Ch. I, X, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XXV) или

Eugen F. Brigham i Michael C. Ehrhardt, Financial Management, 11th edition, Thompson (Ch.  I, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XXV)

5. Frank K. Reilly and Keith C. Brown, Investment Analyses and Portfolio Management, 7 th edition, South-Western, 2003. (Ch. V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV i XXVI) или

Frank K. Reilly and Keith C. Brown, Investment Analyses and Portfolio Management, 8 th edition, South-Western, 2006. (Ch. V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV i XXV)

6. Frank J. Fabozzi, Fixed Income Analyses for the Charted Financial Analyst Program, 2nd edition, Fabozzi Associates, 2004, (Ch.  I, II, III, IV, V, VII, IX i XII) или

Frank J. Fabozzi, Fixed Income Analysis, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2007, (Ch. I, II, III, IV, V, VII, IX i XII)

7. Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5th edition, John Wiley & Sons, 1995. (Ch. IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII) или

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 6th edition, John Wiley & Sons, 2003. (Ch. IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII) или

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 7th edition, John Wiley & Sons, 2007. (Ch. IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII).

DOPUNSKA LITERATURA:

1. James D.Gwartney, Richard L. Stroup, Russell S. Sobel, and David A. Macphearson, Economics: Private and Public Choice, 10th edition, South-Western, 2003.

2. Bruno Solnik and Dennis McLeavey, International investments, 5th edition, Addison Wesley, 2004.

3. Sharpe,W. F., Alexander, G. J., Bailey, J V., Investments, Prentice Hall International, 1999.

4. Don Chance, Analyses of Derivatives for the CFA Program, AIMR, 2003.

5. Howard Schilit, Financial Shenanigans, second edition, McGraw Hill, 2002.

6. Solnik i McLeavey, International investments, 5th Edition, AIMR, 2003,

7. Managing Assets for Individual Investors, AIMR, 1995.

8. Managing Endowment and Foundation Funds, AIMR, 1996.

9. The Financial Services Industry, AIMR, 1992.

10. Improving the Investment process through Risk Management, CFA Institute, 2003.

11. Real Estate Investing in 1990s, CFA Institute, 1995.

12. Закон о привредним друштвима

13. Закон о тржишту капитала

14. Закон о преузимању акционарских друштава

15. Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима

16. Закон о инвестиционим фондовима   

17. Закон о НБС

18. Закон о банкама

19. Закон о осигурању, односно Закон о осигурању имовине и лица, одредбе о обавезном осигурању (чл. 73-108, чл. 111 и 112) и одредбе о поверавању јавних овлашћења (чл. 143-146).

20. Закон о рачуноводству

21. Закон о ревизији

22. Међународни стандарди финансијског извештавања (IFRS) Оквир за припрему и презентацију финансијских извештаја, IAS 12, IAS 16, IAS 17, IAS 36, IAS 38

23. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за предузећа, задруге и предузетнике   

24. Закон о порезу на добит предузећа

25. Закон о општем управном поступку

26. Закон о облигационим односима   

27. OECD принципи корпоративног управљања, (www.oecd.gov)-Corporate Governance Principles

28. IOSCO-ови циљеви и принципи, (www.iosco.org ) Objectives and Principles of Securities Regulation

29. XIII Директива EU- www.europa.eu.int.