Одлука о покретању поступка отуђења покретне ствари из јавне својине-путничког возила

На основу Одлуке председника Комисије за хартије од вредности бр

. 1/0-01-276/18-14 од 25.03.2015. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење покретне ствари из јавне својине, објављује

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ


Предмет

- Покреће се поступак за отуђење покретне ствари из јавне својине Републике Србије, путничког возила, корисника Комисије за хартије од вредности, марке PEUGEOT“, тип 406 ST 2,00 OE BERLINE“, број шасије VF38BRFNA81299314, број мотора PSARFN10LH160282913, снага мотора 138 KS, запремина мотора 1997CCM, боје црне OBISIDIEN, каросерије 4 врата, број путничких места 5, погонско гориво БМБ 98, произведено 2001. године, набављено 2.10.2001. године, одјављено у МУП-у, (даљем тексту: предмет).
ПоступакОтуђење се спроводи у поступку јавног надметања.
Цена - Почетна цена по којој се путничко возило отуђује утврђена је Записником о процени вредности употребљаваног возила надлежног АМСС, Центра за моторна возила д.о.о. Београд у износу 288.964,64 динара. Трошкове пореза на пренос апсолутних права и све остале трошкове сноси купац. Путничко возило се продаје у виђеном стању, без права на рекламацију.
Рок плаћањане може бити дужи од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Рок за потписивање уговора је три дана од дана одржавања јавне лицитације. Тек након уплате купопродајне цене од стране купца и након достављања доказа о извршеној уплати купац стиче власништво над путничким возилом.
Критеријум за изборнајповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, а уколико два или више учесника понуде исту цену откупа предмета отуђења, као најповољнији сматраће се онај учесник који понуди краћи рок исплате.
Право учешћаима домаће или страно правно или физичко лице (у даљем тексту: понуђач) које уз понуду (са пратећом документацијом) достави доказ о уплати депозита у висини од 5% од утврђене почетне цене у износу од 14.448,23 динара.
Депозит се уплаћује на текући рачун Комисије за хартије од вредности 170-111-69 отворен код UNICREDIT BANK а.д. Београд са назнаком депозит за возило“.
Учесницима чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита биће враћен у року од 5 дана од дана спроведеног јавног надметања, а изабраном понуђачу депозит се урачунава у цену.
Уколико проглашени купац одустане од куповине, односно ако не плати у целости купопродајну цену или не закључи уговор, уплаћени износ депозита се не враћа, а Комисија за хартије од вредности задржава право да изабере следећу рангирану најповољнију понуду.
Непосредан увиду документацију везану за предмет отуђења или увид у стање предмета отуђења, заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, искључиво у времену од 09:00 до 15:00 часова, на адреси Комисије за хартије од вредности, Београд, Омладинских бригада бр. 1, уз претходну најаву телефоном.
Подношење пријаве - Пријава коју подноси правно лице обавезно садржи: назив, седиште, број телефона и e-mail и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву обавезно је приложити извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју. Пријава физичког лица обавезно садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона, e-mail и мора бити потписана. Уз пријаву се доставља доказ о уплати депозита. У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено, а ако га заступа законски заступник или други заступник уписан у регистар легитимише се изводом из регистра. У пријави се мора навести број рачуна за повраћај депозита понуђачима чије понуде не буду најповољније.
Пријава, са припадајућом документацијом, доставља се на адресу: Комисија за хартије од вредности, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1, са обавезном назнаком на лицу коверте: ПРИЈАВАЗА ОТКУП ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА", поштом или лично преко писарнице Комисије.
Уз пријаву учесник доставља Изјаву да прихвата све услове из овог огласа, као и доказ о извршеној уплати депозита.
Рок за подношење пријавеистиче 20.04.2015.године у 13,00 часова. Свака пријава која буде примљена после крајњег рока за достављање понуда сматраће се неблаговременом, а непотпуном се сматра она која не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.
Јавно надметање лицитацијаобавиће се 20.04.2015. године у 14,00 часова, на следећој адреси: Комисије за хартије од вредности, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд, VII спрат, сала бр. 715. Регистрација учесника почиње један сат пре почетка јавног надметања, а завршава се 10 минута пре почетка јавног надметања, односно у периоду од 13,00 до 13,50 часова на истој адреси.
Комисија спроводи јавно надметање тако што - региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању;
-
отвара јавно надметање читајући правила надметања;
-
позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену коју су спремни да плате;
-
проглашава купца када ниједна друга страна не истакне већу цену од понуђене цене;
-
потписује записник са јавног надметања.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од учешћа.
Све додатне информацијемогу се добити на контакт телефон 011/311-7643 Александра Петровић. Обрасце пријаве за учешће и изјаве преузимају се са интернет странице Комисије за хартије од вредности у делу Саопштења.