1. 1) Друштва за ревизију која могу да обављају ревизију финансијских извештаја јавних друштава чије су хартије од вредности укључене на МТП
  2. 2) Друштва за ревизију која могу да обављају ревизију финансијских извештаја јавних друштава чије су хартије од вредности укључене Опен Маркет или МТП
  3. 3) Друштва за ревизију која могу да обављају ревизију финансијских извештаја јавних друштава чије су хартије од вредности укључене на Листинг, Опен Маркет или МТП
друштво за ревизију матични број листинг Open Market МТП број решења 1 број решења 2 датум решења 1 датум решења 2
друштво за ревизију матични број листинг Open Market МТП број решења 1 број решења 2 датум решења 1 датум решења 2
друштво за ревизију матични број листинг Open Market МТП број решења 1 број решења 2 датум решења 1 датум решења 2

Нaпoмeнa: Рeвизиjу финaнсиjских извeштaja jaвних друштaвa кoja су ВEЛИКA ПРAВНA ЛИЦA у смислу Зaкoнa o рaчунoвoдству, мoгу дa oбaвљajу друштвa зa рeвизиjу кoja имajу нajмaњe 4 лицeнцирaнa oвлaшћeнa рeвизoрa