Одобрен проспект за муниципалне обвезнице Старе Пазове

Комисија за хартије од вредности је на 275. седници од 20.04.2015. године донела решење којим је одобрила објављивање јединственог проспекта за јавну понуду муниципалних обвезница општине Стара Пазова.

Издаваоцу, општини Стара Пазова је одобрено објављивање јединственог проспекта  за јавну понуду муниципалних обвезница I емисије серије Б, 12.500 обвезница, појединачне номиналне вредности од 10.000,00 динара, у укупном обиму од 125.000.000,00 динара и њихово укључење у трговање на Open Market сегмент регулисаног тржишта Београдске берзе.

Општина Стара Пазова издаје дугорочну динарску обвезницу индексирану у еврима, са фиксном каматном стопом од 6% на годишњем нивоу, са роком доспећа од пет година. Камата се обрачунава и исплаћује полугодишње, а главница се отплаћује полугодишње методом линеарне амортизације без периода почека.

Намена емисије је прикупљање финансијских средстава потребних за реализацију инвестиционих пројеката за изградњу вртића у насељу Белегиш, изградњу спортске хале са кугланом при школи у Голубинцима и реконструкцију и уређење центра Нове Пазове.

Упис и уплата обвезница вршиће се посредством покровитеља емисије – UniCredit Bank.