Измене правилника и образаца за контне оквире, финансијске извештаје и статистичке извештаје

Комисија за хартије од вредности је усвојила измене правилника којима се уређују контни оквири и садржина рачуна контних оквира за брокерско-дилерска друштва, инвестиционе фондове и друштва за управљање инвестиционим фондовима, као и берзе.

Измене правилника су објављене у “Службеном гласнику Републике Србије” број 137/2014, 16. децембра 2014. године. На снагу су ступиле осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику” односно 23. децембра 2014.

Правилницима су прописани садржина и форма образаца финансијских извештаја, којима се обезбеђује пуна примена МРС/МСФИ у складу са Законом о рачуноводству. Саставни део ових правилника чине обрасци за контне оквире, финансијске извештаје и статистичке извештаје.