Потписан протокол о сарадњи са Управом за јавни дуг

Данас је у Београду потписан Протокол о сарадњи у области размене информација везаних за овлашћене учеснике на аукцијама државних хартија од вредности између Управе за јавни дуг и Комисије за хартије од вредности Републике Србије. Протокол су потписали директор Управе за јавни дуг Бранко Дрчелић и председник Комисије за хартије од вредности др Зоран Ћировић.76399.jpg

Комисија за хартије од вредности у оквиру својих надлежности и у складу са одредбама закона, сарађује и закључује споразуме са међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама ради пружања правне помоћи и размене информација.

Овим протоколом уређена је размена података између Комисије за хартије од вредности која је у складу са Законом о тржишту капитала овлашћена да регулише, врши надзор и прати пословање брокерско-дилерских друштава и овлашћених банака (овлашћени учесници) и Управе, која у складу са  Законом о јавном дугу има надлежност да утврђује испуњеност услова за стицање својства овлашћеног учесника.

Комисија за хартије од вредности се потписивањем Протокола обавезала да без одлагања обавештава Управу о мерама надзора које предузима према овлашћеним учесницима, односно овлашћеним лицима и поднетим захтевима за одузимање дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, као и о утврђеним неправилностима и незаконитостима, као и другим значајним чињеницама.