Измене и допуне Закона о инвестиционим фондовима

Народна скупштина Србије усвојила је 23. 10. 2014. године сет привредних закона међу којима и измене Закона о инвестиционим фондовима. Измењени закон је објављен у Службеном гласнику РС бр. 115/2014, а на снагу је ступио 1. новембра 2014. године.

Законом о инвестиционим фондовима, који је усвојен 2006. године, по први пут је створен темељ за оснивање и функционисање инвестиционих фондова код нас. Измене и допуна Закона из 2009. и 2011. године имале су за циљ обезбеђење стабилнијег и сигурнијег пословања инвестиционих фондова у условима глобалне финансијске кризе као и усклађивања са Директивом о ИКИХОВ (UCITS) 2009/65/EC.

Садашње измене Закона о инвестиционим фондовима олакшавају и појефтињују пословање друштава за управљање инвестиционим фондовима, с обзиром на то да је у претходном периоду дошло до пада промета на домаћем тржишту капитала, као и до значајног смањења броја тржишних учесника.   

Појмовима блиска повезаност, финансијски инструмент, хартије од вредности, регулисано тржиште, мултилатерална трговачка платформа (МТП), ОТЦ тржиште, клиринг, салдирање и инсајдерска информација одређује се значење из Закона о тржишту капитала. Затим, додатно се прецизирају услови оснивања, пословања и извештавања друштава за управљање инвестиционим фондовима.

Усвајањем ових законских измена смањује се износ новчаног дела основног капитала друштва за управљање приликом оснивања са постојећих 200.000 евра на 125.000 евра у динарској противвредности. Новим решењима, друштва за управљање ће имати обавезу полугодишњег извештавања Комисије за хартије од вредности. Поред тога, граница укупног нивоа задуживања друштава за управљање у име фонда, у циљу одржавања потребног нивоа ликвидности, смањена је са 20 одсто на 10 одсто вредности имовине фонда.

Још једна од новина је и да ће се приноси и вредност инвестиционе јединице фондова, као и друге сличне одлуке и обавештења, убудуће објављивати само на интернет страницама друштава, чиме се укида досадашња обавеза објављивања у најмање једном дневном листу са тиражом већим од 100.000 примерака и смањују административна оптерећења друштава.

Комисија за хартије од вредности донеће подзаконске акте у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. Друштва су дужна да ускладе своја акта и пословање са овим законом у року од 90 дана, односно 6 месеци од његовог ступања на снагу.