Привредном друштву GLOBAL MARКETING SOLUTIONS забрањено пружање дoдатних инвестиционих услуга

Комисија за хартије од вредности је у поступку надзора утврдила да привредно друштво Global Marketing Solutions д.о.о. Београд није овлашћенo за пружање додатних инвестиционих услуга на тржишту капитала и наложила овом друштву да одмах обустави свако пружање таквих услуга.   

По спроведеном  поступку надзора над пословањем Global Marketing Solutions д.о.о. Београд, Комисија за хартије од вредности је решењем од 2.6.2014. године утврдила да је наведено друштво неовлашћено пружало додатне инвестиционе услуге из члана 2. став 1. тачка 9) подтачка (5) Закона о тржишту капитала, и наложила да утврђене незаконитости отклони, те да oбустави свако неовлашћено давање инвестиционих препорука.

Такође, Комисија за хартије од вредности упозорава правна лица и грађане као потенцијалне инвеститоре на све учесталију праксу неовлашћеног пружања инвестиционих услуга и указује да се инвестиционе услуге у вези са финансијским инструментима не могу обављати без дозволе Комисије за хартије од вредности за ову делатност. Подаци о лиценцираним актерима на тржишту капитала могу се наћи на интернет страницама Комисије за хартије од вредности.