Наплата провизија без уговора о пружању инвестиционих услуга

Нови депозитар не може да задржава хартије до вредности, нити да условљава њихов пренос. Има право само на наплату нужних трошкова.

Комисија за хартије од вредности је на 307. редовној седници VIII сазива, одржаној 18. децембра 2015. године, донела Став у вези са наплатом провизија лицима која са инвестиционим друштвом нису закључила уговор о пружању инвестиционих услуга. colors 1280.jpg

Овај став Комисије за хартије од вредности је уследио због све учесталијих обраћања физичких и правних лица Комисији због поступања појединих инвестиционих друштава која у поступку престанка рада другог инвестиционог друштва постају депозитари рачуна хартија од вредности, а затим клијентима инвестиционог друштва које је престало са радом наплаћују провизије за пренос хартија од вредности и вршење корпоративних радњи.

Комисија указује да се пренос рачуна хартија од вредности на другог депозитара у поступку престанка рада инвестиционог друштва врши без сагласности клијената и представља неопходну радњу како би  инвестиционо друштво, дотадашњи депозитар, спровело поступак престанка рада.

Регулатива је јасна. Законом о тржишту капитала прописано је да је инвестиционо друштво дужно да са клијентом закључи писани уговор који садржи документ који су одобрили друштво и клијент, а којим се утврђују права и обавезе уговорних страна, али и остали услови под којима инвестиционо друштво клијентима пружа услуге. Уговор обавезно садржи изјаву клијента да је упознат са садржајем правила пословања и правилником о тарифи инвестиционог друштва пре закључења уговора.

Стога, уколико физичко или правно лице чији је рачун хартија од вредности пренет код новог депозитара не жели да закључи уговор о пружању инвестиционих услуга са новим депозитаром, не постоји правни основ да нови депозитар задржава хартије до вредности, условљава њихов пренос закључивањем уговора о пружању инвестиционих услуга или потписивањем изјаве о прихвату провизије за пренос, нити постоји основ да за пренос хартија од вредности код жељеног депозитара нови депозитар наплати провизију према свом правилнику о тарифи. Нови депозитар има право само на наплату нужних трошкова тј. провизије Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Поред наведеног, овакво поступање инвестиционог друштва представља и кршење начела сигурног и доброг пословања, те ће Комисија реаговати у складу са својим законским надлежностима.

Целовити текст наведеног става Комисије за хартије од вредности можете погледати у делу Ставови.