Нови обрасци извештавања за инвестициона друштва, организатора тржишта и Централни регистар

Комисија за хартије од вредности је у децембру 2015. године усвојиле нове обрасце периодичног извештавања инвестиционих друштава, организатора тржишта и Централног регистра хартија од вредности. Обвезници извештавања ће Комисију за хартије од вредности извештавати о свом пословању користећи следеће обрасце:

1. месечни извештаји о пословању – који ће се до израде веб апликације Комисије достављати у целини у штампаној и електронској форми (као .xslx фајл). Рок за достављање јануарског извештаја је 15.2.2016.

• Месечни извештај о пословању инвестиционог друштва (ИД-М1)
• Месечни извештај о пословању организатора тржишта (ОТ-М1)
• Месечни извештај о пословању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (ЦР-М1)

2. годишњи извештаји о пословању, додатак – који ће се, достављати путем веб апликације Комисије (рок за достављање извештаја је 30.4.2016.)

• Годишњи извештај о пословању инвестиционог друштва  додатак (ИД-Г1-д)
• Годишњи извештај о пословању организатора тржишта додатак (ОТ-Г1-д)
• Годишњи извештај о пословању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности додатак (ЦР-Г1-д).

Обрасци су доступни у делу Примена – Обрасци.