Брисање из регистра инвестиционих друштава Athena Capital и Sberbank Србија

Комисија за хартије од вредности је на својој 324. седници одржаној 11. марта 2016. године донела решење којим је брокерско-дилерском друштву Athena Capital а.д. Београд одузета дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва услед утврђених неправилности у раду. Друштво је избрисано из регистра издатих дозвола.

Наиме, Брокерско-дилерско друштво Athena Capital није обезбедило да током пословања трајно и правовремено испуњава доспеле новчане обавезе и као и да се средства клијената у сваком моменту раздвоје од његових сопствених средстава. Такође, друштво није предузело све потребне мере како би се умањио ризик од губитка или смањења имовине клијената, односно права у вези са том имовином.
 
Брокерско-дилерском друштву Athena Capital наложено је да достави свим клијентима писано обавештење о трајном одузимању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва. Уговор о преносу финансијских инструмената клијената друштво је закључило са Брокерско-дилерским друштвом Prudence Capital а.д. Београд. Ово друштво неће наплаћивати накнаду за отварање рачуна финансијских инструмената код преноса рачуна финансијских инструмената клијената који сами нису одабрали новог депозитара.

На истој седници је донето и решење у вези са престанком обављања делатности овлашћене банке Sberbank Srbija а.д. Београд. Клијентима који нису извршили пренос финансијских инструмената код других депозитара, извршен је пренос финансијских инструмената са власничких рачуна код члана Sberbank Srbijа а.д. Београд на власничке рачуне код члана M&V Investments, а у складу са Уговором о преносу финансијских инструмената закљученим између Sberbank Srbijе  и инвестиционог друштва М&V Investments. Инвестиционо друштво М&V Investments а.д. Београд неће наплаћивати трошкове отварања рачуна.