Правилник о ликвидности брокерско-дилерског друштва

Кoмисија за хартије од вредности је донела Правилник о ликвидности брокерско-дилерског друштва на 332. седници од 8. априла 2016. године.

Овим правилником уређују се минимални захтеви за управљање ризиком ликвидности брокерско-дилерског друштва, начин израчунавања показатеља ликвидности, најнижи дозвољени ниво ликвидности, садржај, начин и рок извештавања о наступању немогућности извршавања доспеле новчане обавезе, као и садржај, начин и рок извештавања брокерско-дилерског друштва о ликвидности.

Правилник о ликвидности брокерско-дилерског друштва објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије” број 46, од 13. маја 2016. године. Ступа на снагу осмог дана од дана објављивања односно 21. маја 2016. године, а почиње да се примењује у року од 60 дана од дана ступања на снагу.