Нови образац Упитника СПН/ФТ

Комисија за хартије од вредности је усвојила нови образац Упитника о спроведеним активностима обвезника који су у надлежности Комисије за хартије од вредности у циљу примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 20/2009, 72/2009, 91/2010 и 139/2014) за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке – Упитник СПН-ФТ2.

Брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке су у обавези да податке за извештајни период јануар–јун 2016. године доставе на новом обрасцу, а друштва за управљање инвестиционим фондовима и кастоди банке и даље достављају податке путем већ постојећег обрасца Упитника СПН-ФТ1.

Обрасци Упитника СПН-ФТ1 и СПН-ФТ2 доступни су у делу Примена – Обрасци.