Почетак примене Правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва и достављање образаца

Примена Правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва почиње од 20. јула 2016. године. Инвестиционо друштво извештава Комисију о показатељу ликвидности и обиму ликвидности за све радне дане претходног месеца до 15. дана у текућем месецу достављањем попуњеног ексел Обрасца 1 и Обрасца 2 у електронском облику на имејл адресу izvestaji.likvidnost@sec.gov.rs. То значи да се први обрасци за месец јул достављају до 15. августа 2016. године, за дане од почетка примене правилника тј. од 20. јула 2016. године. (Молимо вас да са наведеног линка за обрасце скинете ажурирану верзију ексел образаца.)

Подсећамо, Кoмисија за хартије од вредности је донела Правилник о ликвидности брокерско-дилерског друштва на 332. седници од 8. априла 2016. године. Овим правилником уређују се минимални захтеви за управљање ризиком ликвидности брокерско-дилерског друштва, начин израчунавања показатеља ликвидности, најнижи дозвољени ниво ликвидности, садржај, начин и рок извештавања о наступању немогућности извршавања доспеле новчане обавезе, као и садржај, начин и рок извештавања брокерско-дилерског друштва о ликвидности. Правилник о ликвидности брокерско-дилерског друштва објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије” број 46, од 13. маја 2016. године. Ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања, а почиње да се примењује од 20. јула 2016. године.