Обавештење о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину јавног друштва Предузећа за путеве

Комисија за хартије од вредности је утврдила да је јавно друштво ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ АД Београд (сада: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ АД Београд – у стечају) поверило обављање ревизије финансијских извештаја за 2014. годину Предузећу за ревизију DIJ-AUDIT д.о.о. из Београда, које није на Листи друштава која могу обављати ревизију финансијских извештаја јавних друштава кoja су ВEЛИКA ПРAВНA ЛИЦA у смислу Зaкoнa o рaчунoвoдству.