Нови Правилник о примени изузетака од обавезе објављивања проспекта

Комисија за хартије од вредности је на десетој седници одржаној 10. фебруара 2017. године усвојила предлог Правилника о примени изузетака од обавезе објављивања проспекта. Правилник је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 15/2017. На снагу ступа у петак, 10. марта 2017. године.

Овим правилником прописује се начин примене изузетака од обавезе објављивања проспекта из члана 12. став 1. тачке 7), 8) и 10) Закона о тржишту капитала.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одобрењу докумената потребних ради примене изузетака од обавезе објављивања проспекта.