Од понедељка достава података у електронском облику

Нови Правилник о Службеном регистру информација (који је Комисија за хартије од вредности донела на 11. седници одржаној дана 22.2.2017) ступа на снагу у понедељак 20. марта ове године. Од овог датума обвезници обавештавања су дужни да све информације које се односе на јавна друштва достављају Комисији путем Портала искључиво у електронском облику.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 22/2017, 12. марта 2017. године. Прописује садржину Службеног регистра, начин достављања и објављивања информација, као и доступност информација из Службеног регистра. Предвиђа да Службени регистар прима информације од физичких лица која су од стране обвезника обавештавања овлашћена да у његово име врше доставу извештаја преко Портала. Информације се достављају на начин и у формату који је прописан овим правилником и Техничким упутством објављеним на интернет страници Комисије у делу Информације о Порталу.

Информације се достављају Комисији путем Портала у PDF формату у роковима који су прописани Законом. Свака информација која се доставља у Службени регистар мора бити потписана квалификованим електронским сертификатом од стране обвезника обавештавања за физичка лица, односно лица овлашћеног за заступање обвезника обавештавања за правна лица. Само информације које се достављају у XLS формату не морају бити потписане квалификованим електронским сертификатом.

Потребно је да обвезници обавештавања благовремено доставе овлашћења достављањем Обрасца депонованог квалификованог сертификата, те да се региструју и пријаве на Портал за достављање информација Комисије за хартије од вредности.