Дате дозволе за организовање четири отворена инвестициона фонда

Комисија за хартије од вредности је на седници одржаној у петак 29. септембра 2017. године на захтев друштва за управљање инвестиционим фондовима WVP FUND MANAGEMENT а.д. Београд овом друштву одобрила организовање четири отворена инвестициона фонда. У питању су: WVP CASH фонд очувања вредности имовине, WVP BALANCED балансирани фонд, као и WVP PREMIUM и WVP DYNAMIC фондови раста вредности имовине. Фондови се организују на неодређено време.

Одредбама Закона о инвестиционим фондовима прописано је да друштво за управљање које намерава да организује отворени инвестициони фонд  дужно да поднесе Комисији захтев за издавање дозволе за организовање отвореног инвестиционог фонда. Узимајући у обзир предложене циљеве, величину и друге битне карактеристике инвестиционих фондова, Комисија је утврдила да друштво за управљање испуњава услове прописане законом, као и да ће на адекватан начин бити заштићени интереси чланова инвестиционих фондова.

Комисија за хартије од вредности је решењима о издавању дозволе за организовање фондова дала сагласност на садржај проспекта, скраћеног проспекта и јавног позива за упис и уплату инвестиционих јединица ових отворених инвестиционих фондова.

Друштву за управљање инвестиционим фондовима WVP FUND MANAGEMENT је наложено да у року од 30 дана од дана пријема решења Комисије објави јавни позив за упис и уплату инвестиционих јединица на интернет страници друштва и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике, као и да најкасније на дан објављивања јавног позива на интернет страници објави текст проспекта и скраћеног проспекта сваког од фондова.