Нови отворени инвестициони фонд уписан у Регистар

Комисија за хартије од вредности је донела решење о упису новог отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Comfort Euro у Регистар инвестиционих фондова. Истовремено са решењем о упису у Регистар инвестиционих фондова друштву за управљање Интеза Инвест одобрено је управљање фондом. Такође, даном уписа у Регистар инвестиционих фондова Комисије, отворени инвестициони фонд се сматра организованим.

Intesa Invest Comfort Euro пословаће као балансирани фонд. Балансирани фондови улажу најмање 85% имовине у власничке и дужничке хартије од вредности. Улагања у дужничке хартије од вредности и новчане депозите не може бити мање од 35%, ни више од 65% вредности имовине фонда.