Престанак обављања делатности Инвестброкера

Брокерско-дилерском друштву Инвестброкер а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва, коју је издала Комисија за хартије од вредности, а на основу захтева за престанак обављања делатности овог инвестиционог друштва. 
 
Друштво се брише из регистра издатих дозвола брокерско-дилерских друштава.  
 
Рачуни финансијских инструмената, емисиони рачуни и рачуни новчаних средстава клијената који нису сами изабрали депозитара, пренети су друштву Ilirika Investments, без накнаде.