Представљени резултати Националне процене ризика од ПН/ФТ

У Комисији за хартије од вредности одржана је радионица на којој су представљени резултати Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма (НПР) из 2018. године. Обуци су присуствовали сви обвезници Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који су у надлежности Комисије за хартије од вредности (брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, овлашћене и кастоди банке). У раду је учествовала и Јелена Пантелић, специјални саветник Управе за спречавање прања новца и главни координатор НПР. Она је представила основне фазе спроведеног поступка, као и опште резултате НПР.  Горан Купрешанин, инспектор у  Комисији за хартије од вредности, изложио je основне карактеристике тржишта капитала у Републици Србији, као и податке који су од стране Комисије за хартије од вредности и представника приватног сектора коришћени у поступку израде НПР.

На основу унетих параметара, а по методологији Светске банке, оцена рањивости сектора хартија од вредности (тржишта капитала) у Републици Србији је средње ниска, што значи да је ризик од прања новца и финансирања тероризма у овом сектору присутан, али у мањем обиму. На наведену оцену су утицале утврђене околности које се односе на недовољно развијено и мало тржиште капитала, мало учешће тржишта капитала у структури финансијског система Републике Србије, неликвидно тржиште, чињеница да обвезници не примају готовинске трансакције већ се сва плаћања врше посредством рачуна отворених у банкама, стриктне прописе из ове области, надзор заснован на процени ризика, као и доследна примена донетих прописа, како од стране обвезника тако и од стране надзорног органа, Комисије за хартије од вредности.

На радионици су представљене и активности које је Комисија за хартије од вредности спровела у вези са испуњењем обавеза из Акционог плана за примену НПР, а које су обухватиле усклађивање аката Комисије за хартије од вредности из области спречавања прања новца и финансирања тероризма са резултатима НПР из 2018. године (Смернице, Листе индикатора, Упитници). Поред наведеног, посебно је указано и на обавезе које обвезници  имају у наредном периоду, у погледу примене резултата НПР и ажурираних аката Комисије за хартије од вредности.

Обука је услед великог интересовања одржана у два дана 26. и 27. новембра 2018. године.