Друштву CapitalOne одузета дозвола на 6 месеци

Комисија  је 10. маја 2019. године донела привремено решење којим је, услед утврђених незаконитости и неправилности у пословању, брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд изречена мера забране обављања делатности инвестиционог друштва у трајању од 30 дана и друштву наложено да утврђене незаконитости и неправилности отклони и достави документацију потребну за поступак надзора.

Како брокерско-дилерско друштво CapitalOne а.д. Београд није поступило по наведеном решењу,  а такође имајући у виду да је  Комисија у претходном периоду у више наврата предузимала мере према друштву CapitalOne, које нису довеле до тога да ово друштво своје пословање усклади са важећим прописима, то је Комисија на 95. седници од 13. јуна 2019. године изрекла меру одузимања дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд, на период од 6 месеци због непоступања по раније донетом  решењу.