Скупштина Србије усвојила нове законе о инвестиционим фондовима

Скупштина Републике Србије је 10. октобра 2019. године усвојила пакет финансијских закона. Међу овим законима посланици су усвојили и Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Закон о алтернативним инвестиционим фондовима. Њиховим доношењем је материја инвестиционих фондова, сходно европским прописима, раздвојена у два закона.

Током рада на изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, закључено је да обим потребних измена и допуна, којe се односе на брисање одредби о затвореним и приватним фондовима, усклађивање са будућим Законом о алтернативним фондовима, као и даље транспоновање одредби директива Европске уније које уређују институције за колективно улагање у преносиве хартије од вредности, захтева да се донесе нови Закон о oтвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом који ће регулисати само отворене инвестиционе фондове са јавном понудом (UCITS фондове), док ће све друге врсте фондова и облици управљања таквим фондовима бити регулисанe Законом о алтернативним инвестиционим фондовима.

Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом се уређује организовање и управљање UCITS фондовима, оснивање, делатност и пословање друштва за управљање UCITS фондовима, послови и дужности депозитара, надлежност Комисије за хартије од вредности, као и надзор над радом и пословањем UCITS фондова, друштава за управљање UCITS фондовима и депозитара. Сходно европским прописима, инвестиционе јединице су сада дефинисане као преносиви дематеријализовани финансијски инструменти у складу са законом који уређује тржиште капитала, а омогућено је да се њихова куповина може вршити уплатом у динарима и девизама.

С друге стране, Законом о алтернативним инвестиционим фондовима су регулисане све друге врсте фондова. Овим законом се дефинише оснивање, делатност и пословање друштава за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (ДЗУАИФ), као и оснивање, организовање и управљање алтернативним инвестиционим фондовима (АИФ), врсте алтернативних инвестиционих фондова, послови и дужности депозитара, као и надлежност Комисије за хартије од вредности.

Усвајање ових закона за циљ има унапређење тржишта капитала и привлачење страних и домаћих инвеститора. На овај начин алтернативни извори финансирања биће омогућени и за микро, мала и средња предузећа. Такође, спровођењем ове регулаторне активности се у смислу хармонизације домаћих прописа са прописима ЕУ испуњавају и обавезе преузете у оквиру Преговарачког поглавља 9 – Финансијске услуге.