Измене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 23. децембра 2019. године. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, број 91/19 дана 24. децембра 2019. године и ступио је на снагу 1. јануара 2020. године.   
 
Комисија за хартије од вредности ће у наредном периоду ускладити акта из области спречавања прања новца и финансирања тероризма (Смернице, Листе индикатора, Упитник СПН/ФТ и др.) са наведеним изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Текст Закона можете преузети на нашој интернет страници у делу Прописи.

Сви обвезници Закона су дужни да своја унутрашња акта ускладе са овим законом и новим Смерницама Комисије, најкасније до 1. маја 2020. године.


Поред наведеног, Комисија за хартије од вредности указује да Радна група за финансијску акцију (Financial Action Task Force – FATF), као међудржавно тело које има за циљ да развија и унапређује мере и радње за борбу против прања новца и финансирања тероризма на националном и међународном нивоу, периодично објављује препоруке и најбоље праксе, које обвезници могу применити приликом спровођења активности спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Наведена документа се могу преузети на интернет страници ФАТФ-а, а документ о најбољим праксама за правна лица када је у питању утврђивање стварног власништва на следећем линку: Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons.