Измењене Смернице за утврђивање стварног власника странке

Управа за спречавање прања новца је 24. фебруара 2020. године донела измењене Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централној евиденцији.

Подсећања ради прве Смернице донете су 8. јануара 2019. године, након завршене националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма. Пратећи праксу и разумевање од стране обвезника Смернице су допуњене у делу који се односи на случајеве новооснованих правних лица и део који се односи на изузетке од прибављања података о стварном власнику и усаглашене са изменама Закона.

Документ је објављен на интернет презентацији Управе за спречавање прања новца, као и на интернет страницама Комисије за хартије од вредности у делу Прописи.