Поједностављен поступак издавања дужничких ХОВ

Влада Републике Србије  је у петак  10. априла 2020. године донела Уредбу о поступку за издавање дужничких хартија од вредности која је објављена у „Службеном  гласнику РС“ бр. 54/2020, а на снагу је ступила даном објављивања.

Овом уредбом уређује се поједностављени поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије. Примењиваће се у свим случајевима када је привредно друштво донело одлуку о издавању дужничких хартија од вредности, за време ванредног стања у Републици Србији уведеног због опасности од ширења заразне болести COVID-19, односно у року од 180 дана од дана престанка ванредног стања. 

Уредбом се поједностављује поступак за издавање дужничких хартија од вредности на територији Републике Србије за време ванредног стања и одобравање проспекта друштава за издавање дужничких хартија од вредности. Проспект који се односи на дужничке хартије од вредности се саставља као јединствени проспект чију форму и минималну садржину уређује Комисија. Проспект не садржи скраћени проспект. Информације о издаваоцу, под условом да су доступне у јавним регистрима, односно на интернет страници издаваоца, као и информације које се односе на финансијске и ревизорске извештаје издаваоца, могу се у проспекту приказати упућивањем, односно директним линковањем.