Померен рок за достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја

У оквиру Програма економских мера за подршку привреди Србије за ублажавање последица пандемије COVID-19, на данашњој седници Владе усвојена је уредба којом се померају рокови за достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, на иницијативу Министарства финансија и Комисије за хартије од вредности.

Том уредбом се рок за предају годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора за све обвезнике чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, Законом о инвестиционим фондовима односно Законом о инвестиционим фондовима са јавном понудом, помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

За извештавање које је уређено Законом о рачуноводству, прописано је да се рок за редовне годишње финансијске извештаје помера на рок од 90 дана од укидања ванредног стања, а рок за консолидоване финансијске извештаје на 120 дана од дана престанка ванредног стања.

Текст Уредбе:

Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2