Комисија за хартије од вредности усвојила сет подзаконских аката о инвестиционим фондовима и проспекту

Комисија за хартије од вредности је на 126. и 127. седници IX сазива усвојила низ подзаконских аката којима се примењују Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Закон о алтернативним инвестиционим фондовима, као и измене правилника којима се уређује садржина захтева за одобрење објављивања проспекта односно измене и допуне правилника о минималном садржају информација у проспекту.

Правилници су објављени 27. априла 2020. године у "Службеном гласнику РС", бр. 61/2020 и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, тј. у уторак, 5. маја 2020. године.

Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС”, број 73/2019), који је ступио на снагу 19. октобра 2019. године, прописан је рок од шест месеци од дана његовог ступања на снагу у ком је Комисија дужна да донесе подзаконске акте за које је овлашћена. Комисија је ради спровођења овог закона донела:

1.Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом
2.Правилник о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом
3.Правилник о условима за обављање послова депозитара отворених инвестиционих фондова са јавном понудом
4.Правилник о капиталу друштва за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом.

Напомињемо, друштва за управљање која управљају отвореним инвестиционим фондовима у складу са Законом о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14), дужна су да у року од 9 месеци од дана ступања на снагу наведеног закона, односно до 20. јула 2020. године ускладе своје пословање и опште акте, односно пословање фондова којима управљају, са одредбама Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и наведеним правилницима.

Такође је Законом о алтернативним инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, број 73/2019) прописан рок од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона у ком је Комисија дужна да донесе прописе за његово спровођење. Комисија је донела:

1.Правилник о алтернативним инвестиционим фондовима
2.Правилник о врстама алтернативних инвестиционих фондова
3.Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
4.Правилник о условима за обављање послова депозитара алтернативног инвестиционог фонда
5.Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за алтернативне инвестиционе фондове
6.Правилник о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
7.Правилник о капиталу друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима.

Напомињемо, друштва за управљање која управљају затвореним или приватним фондовима у складу са Законом о инвестиционим фондовима ("Службени гласник РС", бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14) дужна су да ускладе своја акта и пословање, односно пословање фонда којим управљају и поднесу захтев Комисији за добијање дозволе у складу са Законом о алтернативним инвестиционим фондовима и подзаконским актима Комисије у року од 9 месеци од дана ступања на снагу наведеног закона, односно до 20. јула 2020. године.

При чему су лица која иступају у правном промету користећи појам "инвестициони фонд", а немају одговарајућу дозволу Комисије, дужна да ускладе своја акта и пословање са одредбама Закона о отвореним инвестиционим понудама са јавном понудом или Закона о алтернативним инвестиционим фондовима, као и да поднесу захтев Комисији за добијање одговарајуће дозволе до 20. јула 2020. године.

Уз то, Комисија је донела и измене следећих правилника којима се уређује садржина захтева за одобрење објављивања проспекта односно измене и допуне правилника о минималном садржају информација у проспекту:

1.Правилник о допуни Правилника о садржини захтева за одобрење објављивања проспекта и документацији која се доставља уз захтев за одобрење проспекта
2.Правилник о изменама и допуни Правилника о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспект и основни проспект и оглашавању у вези са проспектом

Измене и допуне ова два правилника донете су у вези са поједностављеном процедуром за издавање дужничких хартија од вредности и њиховим укључивањем у трговање, односно састављањем јединственог проспекта, документа о регистрацији, документа о хартијама од вредности.