Нови правилник о контроли квалитета обављених ревизија

Комисија за хартије од вредности је на 121. седници IX сазива од 13.3.2020. године донела Правилник о обављању послова контроле квалитета рада обављених ревизија, контроле квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора чији саставни део чини и Методологија за проверу квалитета обављених ревизија, проверу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора.

Правилник је заједно са Методологијом објављен у Службеном гласнику РС, бр. 64/2020, 5. маја 2020. године. На снагу ступа 13. маја 2020. године.

Законом о ревизији је прописано да контрола и начин обављања контроле квалитета рада треба да буде сразмерна сложеношћу послова које обавља друштво за ревизију, односно самостални ревизор, што се додатно уређује општим актима Комисије. Ради обављања контроле квалитета Комисија je донела методологију за проверу квалитета обављених ревизија, проверу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора.

У односу на претходни период, када се контрола квалитета спроводила по старом Закону о ревизији („Сл. Гласник РС“, бр. 62/2013), није дошло до суштинских измена у самом правилнику и методологији рада. Сама методологија ажурирана је и прилагођена сагласно ревидираним Међународним стандардима ревизије и одредбама Закона о ревизији који је на снази.

Избор друштава за ревизију која ће бити предмет контроле квалитета спроводи се на основу годишњег плана контроле квалитета. Основни критеријуми за избор друштава за ревизију за редовну контролу квалитета су, како је наведено у чл. 77. став 2. Закона о ревизији („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019), да Комисија обавља контролу квалитета код друштава за ревизију која обављају ревизију друштава од јавног интереса најмање једном у три, односно најмање једном у шест година код друштава за ревизију која обављају ревизију код друштава која нису друштва од јавног интереса.

Нови Закон о ревизији је прописао да је Комисија за хартије од вредности орган који спроводи јавни надзор над обављањем ревизије и контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. Комисија обавља контролу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора ради провере да ли се при обављању ревизије поступа у складу са МСР и одредбама закона.