Нoви прaвилници o кoнтним oквиримa и oбрaсцимa финaнсиjских извeштaja 

На основу члана 14. став 2. тачка 4) и члана 30 став 4. Закона о рачуноводству (“Службени гласник РС”, број 73/2019 ), Комисија за хартије од вредности je на 142. седници IX сазива, од 23. октобра 2020. године, усвојила нове правилнике којима се уређују контни оквири и финансијски извештаји за берзе, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима и инвестиционе фондове. 

Нови правилници су објављени у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 139/2020 од 19. новембра 2020. године, а примењују се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године.
 
Правилницима су прописани садржина и форма образаца финансијских извештаја, којима се обезбеђује пуна примена МРС/МСФИ у складу са Законом о рачуноводству. Саставни део ових правилника чине обрасци контног оквира, финансијских извештаја и статистичких извештаја.
 
Правилници су доступни на интернет страници Комисије: Подзаконска акта под ознаком НОВО.