Надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Комисија за хартије од вредности, сходно одредбама члана 84. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/2009, 72/2009, 91/2010 и 139/2014), врши надзор над применом Закона од стране обвезника (члан 4. став 1. тачка 1. Закона, када се ради о кастоди и брокерско-дилерским пословима и члана 4. став 1. тач. 3. и 8. Закона) и то: друштава за управљање инвестиционих фондова, брокерско-дилерских друштава, овлашћених и кастоди банака. При обављању своје регистроване делатности, обвезници морају поступати сагласно Законом прописаним обавезама, који уређују област откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и обавезни су да осигурају поштовање прописаних мера и активности обвезника на свим нивоима, тако да се целокупно пословање обвезника обавља у складу са Законом.

Комисија за хартије од вредности је у вези са посредним надзором обвезника Закона о СПН/ФТ усвојила образац Упитника о спроведеним активностима обвезника који су у надлежности Комисије за хартије од вредности у циљу примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Упитник СПН/ФТ).

Основни циљ израде Упитника СПН/ФТ јесте сагледавање стања пословних активности обвезника у посматраном периоду, као и континуирано праћење активности обвезника у циљу примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Поред наведеног, циљ израде Упитника СПН/ФТ је и индиректно праћење развоја система спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и сагледавање разумевања прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

На основу одговора обвезника, на достављен Упитник СПН/ФТ о спроведеним активностима из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма за период јануар 2013. године – децембар 2014. године, произилази следеће:

- У посматраном периоду одговоре на Упитник СПН/ФТ (кроз 4 достављена  Упитника СПН/ФТ) је доставило укупно 55 обвезника (32 брокерско-дилерска друштава, 16 овлашћених банака и 7 кастоди банака.

- Према одговорима наведеним у Упитницима СПН/ФТ, сви обвезници имају именована овлашћена лица и заменике којима је обезбеђена сарадња са осталим организационим јединицама, сви су усвојили процедуре из области спречавања прања новца и финансирања тероризма и израдили анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма у складу са Одлуком о смерницама за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма коју је донела Комисија.

- Класификацију клијената према степену изложености ризику од прања новца и финансирања тероризма извршили су сви обвезници који су доставили попуњене упитнике и то, у највећем броју случајева, на три нивоа ризика (низак, средњи и висок). Према подацима наведеним у достављеним упитницима, на дан 31.12.2014. године, обвезници су од укупно 243.323 клијената са којим имају успостављен однос њих 200.897 (82,56%) сврстали у категорију ниског ризика, а свега њих 1.332 (0,54%) сврстали у категорију високог ризика. - Обвезници поједностављене радње и мере познавања и праћења странке примењују на 20,88% од укупног броја клијената, док се опште радње и мере познавања и праћења странке примењују на 75,99% од укупног броја клијената. Појачане радње и мере познавања и праћења странке се примењују на 0,51% од укупног броја клијената. Приликом анализе горе наведених података треба узети у обзир и чињеницу да је у периоду који претходи извештајном, одређени број брокерско-дилерских друштава и овлашћених банака престао са радом, и да су њихови клијенти преузети од стране неког од постојећих и активних инвестиционих друштава, те да у укупном броју клијената свакако фигурира одређен број клијената који нису активни дужи временски период и обвезници нису у могућности да их адекватно оцене.

- У погледу израде Листе индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма сви обвезници који су доставили упитнике су одговорили потврдно, али само њих седам је навело да листа индикатора поред оних који су објављени на заничној интернет страници Управе за спречавање прања новца садржи и посебне индикаторе. Као посебни индикатори најчешће се наводе следећи: Трговање ХОВ од стране  правног лица – брзо растућег предузећа чија вредност обављених трансакција се рапидно повећава; Странка је новоосновано домаће правно лице  чији је оснивачки капитал мали а улаже значајне суме новца у трговање ХОВ; Прекњижавање акција које као правни основ имају судска или вансудска поравнања између физичких лица, а у већим износима (преко 5.000 ЕУР); Клијент често (више пута у току једног месеца) купује или продаје акције у износима које су незнатно испод износа од 15.000 ЕУР; Клијент који раније (у претходних годину дана) није био активан, изненада обавља трансакције већих вредности, што није у складу са његовим ранијим пословањем; Клијент настоји да купи поједине хартије од вредности и одмах након тога их продаје без анализе цене, односно свесно улази у губитак; Клијент је до новчаних средстава намењених за куповину хартија од вредности дошао на незаконит начин; Трговање је обављено ван организованог тржишта; Клијент је у предходном периоду био кажњаван од стране надлежног органа због нерегуларности и непрописног пословања; FOP (free of payment) трансакције – активирање залоге за неизвршење обавеза за одобрене позајмице, поклони лицима која нису сродна, унос акција ради оснивања предузећа, уговори о спајању уз припајање); одступања од флуктуације цена - понуде које енормно одступају од зоне флуктуације; прелазак отворених акционарских друштава у затворена (продаја ”сумњивим” инвеститорима).

- У периоду на који се Упитник односи, пет обвезника је поверило вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу, и то за укупно 510 клијената.

- На постављено питање да ли корисник користи посебан софтвер за препознавање сумњивих трансакција и лица, 12 обвезника је одговорило да користи посебан софтвер и то 10 овлашћених банака, 1 друштво за управљање инвестиционим фондовима и 1 брокерско-дилерско друштво.

- У делу Упитника СПН/ФТ који се односи на број сумњивих и пријављених трансакција и клијената наведено је да је Управи за спречавање прања новца пријављено укупно 170 трансакција од стране 8 овлашћених банака, 7 кастоди банака и једног брокерско дилерског друштва, да је сачињено 359 интерних извештаја, које су запослени код обвезника доставили овлашћеном лицу, као и укупно 910 службених белешки о неуобичајеним трансакцијама.

- На основу података достављених у делу Упитника СПН/ФТ који се односи на број и врсту клијената, утврђено је да клијенти нерезиденти чине приближно 0,13% од укупног броја странака, а то је група која обвезнике излаже повећаном ризику од прања новца и финансирања тероризма. У укупном броју резидената и даље је највећи број физичких лица, односно физичка лица резиденти чине 97,45% од укупног броја резидената. У укупном броју нерезидената физичка лица учествују са 41,91%, а правна са 58,09% од укупног броја нерезидентних клијената.

- На основу података достављених у делу Упитника СПН/ФТ који се односи на број и врсту трансакција произилази да број поклона у укупном броју трансакција има незнатно учешће од 0,05% док њихова вредност има учешће од 0,01% у укупној вредности извршених трансакција. Такође, што се тиче података о броју и вредности извршених блок трансакција произилази да број блок трансакција у укупном броју трансакција има незнатно учешће од 0,007% док њихова вредност  има учешће од 0,12% у укупној вредности извршених трансакција. Од укупног броја обвезника који су доставили упитнике, 8 брокерско-дилерских друштава, 2 овлашћене банке и 1 друштво за управљање инвестиционим фондовима су навели да су извршавали трансакције са клијентима из високоризичних и oф шор подручја, од чега су 4 брокерско-дилерска друштва извршила више од 50 таквих трансакција у извештајном периоду а 1 брокерско-дилерско је извршило 9.837 трансакција са клијентима из off shore подручја, што свакако указује на повећан ризик од прања новца и финансирања тероризма код наведених обвезника.

- У делу Упитника СПН/ФТ са питањима која се односе на обуку запослених, учешћа на семинарима из области спречавања прања новца и финасирања тероризма и израде програма годишњег стручног образовања и усавршавања запослених сви обвезници који су доставили попуњене упитнике су одговорили да су сви запослени који непосредно обављају послове спречавања прања новца и финансирања тероризма прошли обуку и да су израдили програм годишњег стручног образовања и усавршавања запослених који непосредно обављају послове спречавања прања новца и финансирања тероризма, али је мали број обвезника навео да су запослени похађали екстерне семинаре или предавања из области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Сходно наведеном, узимајући у обзир резултате Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма из 2013. године и друге критеријуме за оцену изложености ризику прања новца и финансирању тероризма, Комисија за хартије од вредности је донела План надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности, за 2015. годину.