Измене Правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва

Усвајање новог Правилника о контном оквиру и финансијским извештајима за брокерско-дилерска друштва условило је потребу за изменом постојећег Правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва, у смислу корекције бројева и назива рачуна који се односе на обавезе које су доспеле и које ускоро доспевају, а које улазе у обрачун показатеља ликвидности.

Коригован је и Прилог Правилника – Образац 1, који се користи при дневном обрачуну показатеља ликвидности брокерско-дилерског друштва, а који обвезници извештавања достављају на месечном нивоу Комисији преко Портала. У том смислу биће извршена и техничка исправка обрасца на Порталу. Кориговани образац доставља се почев од јануарског месечног извештаја.

Комисија за хартије од вредности je, на 153. седници IX сазива, од 30.12.2020. године, донела Правилник о изменама правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва. Правилник о изменама правилника о ликвидности брокерско-дилерског друштва објављен је у Службеном гласнику РС број 5 од 22.1.2021.

Правилник о ликвидности брокерско-дилерског друштва