Обавеза ревизора да пријави неправилности код друштва од јавног интереса

Подсећамо лиценциране овлашћене ревизоре односно друштва за ревизију на обавезу примене члана 100 Закона о ревизији. Наиме, када лиценцирани овлашћени ревизор, односно друштво за ревизију које спроводи ревизију друштва од јавног интереса сумња на нерегуларности, дужан је да информише то друштво и затражи спровођење истражних радњи и предузимање мера. Уколико друштво од јавног интереса – субјекат ревизије не истражи уочене неправилности, лиценцирани овлашћени ревизор, односно друштво за ревизију је дужно да о томе обавести Комисију.

Дакле лиценцирани овлашћени ревизори, односно друштва за ревизију, који спроводе ревизију друштава од јавног интереса у обавези су да обавесте Комисију за ревизију у друштву од јавног интереса, Комору и Комисију за хартије од вредности у следећим случајевима када постоји:

1) значајна повреда закона, регулативе и административних смерница које специфично утичу на управљање друштвом од јавног интереса;
2) значајна опасност или сумња у континуирано пословање друштва од јавног интереса;
3) уздржавања од издавања мишљења о финансијским извештајима или издавање негативног мишљења.